Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 25

Vanskelig å måle i kroner og øre En sterk merkevare Sigurd A. Sande Adm. banksjef Haugesund Sparebank Banksjef, Sparebanken Vest, Haugesund 1. Jeg tror det er viktig for regionen vår at vi har en fotballklubb som er med i elite- serien, og ikke minst at de klarer å hevde seg der. Fotball er en idrett som engasje- rer mange, og som de fleste kan identifi- sere seg med. Dette gjør at FKH i 25 år har samler folk og har vært et positivt bidrag i forhold til samfunnsengasjement lokalt. I tillegg har FKH sine kamper på eliteseri- enivå dratt folk til Haugesund, slik at flere enn ellers får oppleve vår region. FKH har etablert et sterkt merkevarenavn, noe jeg mener har vært veldig positivt for Hauge- sund og Haugalandet.   2. FKH er en klubb som tydelig synliggjør at de ønsker å bidra til at regionen vår blir en bedre plass å være. FKH er en fot- ballklubb som er engasjert både på banen og utenfor banen. Ikke minst gjør FKH en forskjell også utenfor banen. Det positive arbeidet som FKH gjør bør vi som bor her, og er som er opptatt av utvikling av regionen og lokalt engasjement, støtte opp om. Uten samarbeidspartnere fra lo- kalt nærings- og samfunnsliv vil det gode arbeidet for regionen ikke være mulig i samme grad.   Et kjapt svar fra meg vil være som føl- ger:   1. Hva FKH har betydd for Haugesund og regionen er vanskelig å måle i kron- er og øre. Vi snakker vi nok om meget store summer! Knapt noe annet er mer omtalt eksternt utover regionen enn FK Haugesund, og det meste som er sagt er i positive ordelag. Dette er en effekt som sjelden blir omtalt, og kan- skje enda sjeldnere verdsatt. For øvrig har etableringen av FK Haugesund fle- re andre aspekt, som kanskje best av alt ble dokumentert i 2007 i Oslo under Cupfinalen. Da var «alle» FKH-support- ere, og dette gav en sjelden boost for oss som bor her, enten vi er interessert i fotball eller ei. Til slutt må vi nevne at det å ha et topplag i Norsk Eliteserie også kan bety noe for regionens evne til å rekruttere arbeidstagere utenfra. Tilbudet om toppfotball annenhver helg i sesongen vil sammen med regi- onens øvrige kulturtilbud, være et ak- tivum som kanskje bør utnyttes enda bedre? 2. Summen av dette bør gjør det enkelt å samles om FK Haugesund! Alle er tjent med at Haugesund og regionen rundt har en solid posisjon i norsk topp fotball, igjen uavhengig om man er in- teressert i fotball eller ikke. Derfor er min appell at næringslivet i regionen tar opp hansken mens vi enda har den og ikke venter til vi må drive bergings- arbeid. Spør vi folk i Stavanger så vet de eksakt hva vi snakker om! Her snakker vi ikke om å støtte frivillig foreningsliv, men å investere i et flaggskip som set- ter byen og regionen på kartet. Støtten til det frivillige foreningslivet må drives helt uavhengig av FKH, men det er en helt annen skål. Lykke til FK Hauge- sund, peis på! Bente Haraldson Syre Svært viktig i kampen om oppmerksomhet Tormod Karlsen Adm. dir. Haugaland Vekst Kanskje eit av dei beste regionale prosjekta Egil Severeide Adm. dir. Næringsforeningen Haugalandet 1. FKH har betydd og betyr mykje for Haugalandet. Kanskje dette er eit av dei beste regionale prosjekta Haugalandet har. I tillegg til idrettsglede, lidenskap mange gode fotballdiskusjonar er FKH ein klubb som har eit stort samfunnsan- svar på fleire områder. Dei byggjer regi- on gjennom å ta heile regionen i bruk og er synlege på heile haugalandet. FKH er langsiktige og gjennom å bygge stein på stein har dei gjennom desse 25 åra vist at FHK høyrer heime i toppen av norsk fotball. 2. Ver med og støtt opp om FHK og region- en, enten gjennom å gå på kamp, spon- sing og mest av alt snakke klubben og det dei presterer opp – FHK; regionens topplag! 1. FKH har vært og er med å sette vår region på kartet! Dette er svært viktig i kampen om oppmerksomheten som byer og regioner i Norge stadig konkur- rerer om, og spesielt i forhold til det å bli identifisert med positivitet, jordnærhet og stayerevne som viktige verdier. Vi er opptatt av å være en konkurransedyktig region og da kunne tiltrekke oss nødven- dig kompetanse, besøkende, investerin- ger, etableringer og goodwill, og et posi- tivt og fremgangsrikt lag i eliteserien er med på å løfte byen og regionen fram på en positiv måte.   2. Vær med å støtt opp om en av våre vik- tige «spydspisser» i synliggjøringen av byen og regionen! JOBB & NÆRING 25