Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 24

FK HAUGESUND 25 ÅR Åtte meninger om FKH’s betydning I forbindelse med FKH’s mar- kering av sine første 25 år, har Jobb&Næring spurt et lite knippe ledere i regionens nærings- og samfunnsliv om å gi korte kom- mentarer til følgende to spørsmål. 1. Det har gått 25 år siden FK Haugesun ble stiftet. Hva er dine tanker om hva klubben har betydd for Haugesund og Haugalandet? 2. Klubben vil også i årene framover trenge en aktiv støtte fra alle gode krefter i byen og regionen for å prestere på høyeste nivå. Har du en appell til regionens nærings- og samfunnsliv?  Her er svarene vi fikk: Også FKH er «Litt ditt» Har innfridd på og utenfor banen Kanskje det viktigste flaggskipet Jarle Nilsen Olav Linga Ordfører, Karmøy kommune Konsernsjef Haugaland Kraft AS 1) FKH har på alle måter innfridd. Både på, og utenfor banen har klubben tatt samfunnsan- svar og blitt en regional aktør som gir oss identitet, samhold og glede. Vi er stolte av å kunne identifisere oss med FKH. 1. Ser vi Haugesund og Haugalandet uten- fra i det store bildet, har byen og regionen fire flaggskip som gjør oss synlige og som fanger oppmerksomhet. Det er Den nor- ske Filmfestivalen, Sildajazz, Vamp og FK Haugesund. Skal jeg rangere dem i forhold til hverandre, er det kanskje Vamp og FKH som ligger på topp med FKH litt foran fordi klubben er synlig i medielandskapet så å si hver eneste uke fra mars til november året rundt. Klubben har satt byen og regionen på kartet, også overfor alle dem som i ut- gangspunktet ikke er fotballinteresserte. Fotball er følelser og skaper et voldsomt engasjement. Det er mange sterke menin- ger hos mange etter hvert som resultatene varierer gjennom en sesong. Når klubben vinner kamper i andre byer, svir det. Vi et- terlater solide fotavtrykk, bokstavelig talt. Joda, FK Haugesund er i dag en av våre beste merkevarer. 2) Regionens nærings- og samfunnsliv og inn- byggere bør støtte opp om det gode arbeide som gjøres i klubben. Klubbens gode resulta- ter på banen og "fair play" holdning i samfun- net gir region økt positiv oppmerksomhet og styrker omdømmet vårt. Klubbens evne til å prestere og samhandle gir oss motivasjon til også å kunne lykkes på andre samarbeidsare- naer.   Trygve Vikse Regionsjef, COOP SørVest  1. FKH har betydd mye for Haugesund og Haugalandet. Coop Sørvest/Obs har vært en trofast støttespiller/draktsponsor helt siden starten i 1993. Det har vært en spen- nende tid, med både oppturer og nedturer. Men mest glede, spesielt de siste årene. Coop Sørvest er “litt ditt”. Vi er eid av over 55.000 haugalendinger. Verdiene og over- skuddet vi skaper, blir utbetalt til eierne våre. FKH er jo også “litt ditt” for alle oss på Haugalandet.   2. Klubben vil også i årene framover trenge en aktiv støtte fra alle gode krefter i byen og regionen for å prestere på høyeste nivå. Har du en appell til regionens nærings- og sam- funnsliv? FKH setter Haugesund og Hauga- landet på kartet bedre enn noen andre, og de har hele Haugalandet bak seg. De er flin- ke til å satse på lokale spillere og trenere, samt å samarbeide med de lokale klubbene. Det bør være gode nok grunner til å støtte arbeidet FKH gjør. 24 JOBB & NÆRING En stolthet for byen og regionen Arne-Christian Mohn Ordfører I Haugesund 1. FKH har betydd mye for samholdet i regionen. Uansett hvor du er i verden, betyr fotball mye. Å gå på kamp sammen med andre er hyggelig, det er spennende og det gir en god fellesskapsfølel- se. FK Haugesund har betydd mye og er en stolt- het for byen og regionen. 2. Klubben vil også i årene framover trenge en aktiv støtte fra alle gode krefter i byen og regi- onen for å prestere på høyeste nivå. Vi må spille på lag! Klubben gir byen og regionen et godt om- dømme. Husk at alle monner drar! Kommunen skal bidra med sitt! Støtt FKH!  2. Vi har de siste par årene opplevd en re- dusert oppslutning om hjemmekampene. Dette er noe som klubben må ta inn over seg. Den bør ta en runde på kammerset og vurdere hvordan den kan oppnå stør- re oppmerksomhet om hjemmekampene. Kanskje må det tenkes helt nytt. Hovedut- fordringen er å engasjere folk fra hele re- gionen. Om tendensen fortsetter, tror jeg klubben vil miste supportere, interesse og kanskje få vanskeligheter med å beholde plassen i elitedivisjonen. Vi må huske at regionen er liten sammenlignet med de store byregionene i landet og at vi derfor har et mindre publikumsgrunnlag enn de klubbene vi ønsker å hevde oss blant. Derfor må vi skape et engasjement hos folk flest som er forholdsvis større enn hva de har. FKH gjør det bra sportslig, men er nødt til å tenke nytt for å mobilisere grasrota. Et besøk på stadion bør kanskje inneholde flere opplevelser enn hva som er tilfellet i dag. Derfor går min appell til klubben selv om å fornye den utadvendte del av virksomheten sin.