IT update 2015 ,April 16, 2015 Apr.2015

วิธีเปดใชระบบสแกนลายนิ้วมือ Touch ID ใน LINE ขอความหรือบทสนทนาใน LINE เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนทีกลัวปญหาแชท LINE หลุด ่ หรือมีคนแอพเขามาใชเครื่องโดยไมรูตัว ลาสุด LINE ไดออกอัพเดทใหรองรับการใช Touch ID หรือระบบสแกนลายนิ้วมือบน iPhone 5s ขึ้นไปได แลว โดยมีวิธีเปดใชดังนี้ • เขาไปที่แอพ LINE