IranSkyMag AUG 2015 - Page 9

‫‪www.breakingtravelnews.com‬‬ ‫رخدادهای گردشگری‬ ‫رخدادهای گردشگری آگوست‬ ‫‪Travel & Tourism Fair (TTF) - Kolkata 2015‬‬ ‫مکان‪ :‬هند‪ ،‬کلکته‪ ،‬استادیوم سرپوشیده نتاجی‬ ‫وبسایت‪www.ttfotm.com :‬‬ ‫‪ TTF‬نمایشــگاهی پیشــرو در هنــد مــی باشــد کــه بــر صنعــت ســفر و گردشــگری تمرکــز دارد‪ .‬از ســال ‪ 1989‬ایــن نمایشــگاه فرصــت‬ ‫اســتثنایی را بــرای ســازمان هــا و کســب و کارهــای هنــدی و بیــن المللــی ایجــاد مــی کنــد تــا بتواننــد محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫را بــه مصــرف کننــدگان و شــرکت هــای بــازار هنــد معرفــی کننــد‪ .‬بیــش از ‪ 1500‬نمایــش دهنــده از ‪ 56‬کشــور و ‪ 35‬ایالــت هنــد و‬ ‫‪ 186000‬بازدیــد کننــده در ایــن نمایشــگاه شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪CIBTM 2015‬‬ ‫زمان‪ 5 :‬تا ‪ 6‬آگوست‬ ‫مکان‪ :‬چین‪ ،‬پکن‪ ،‬مرکز همایش های ملی چین (‪)CNCC‬‬ ‫وبسایت‪www.cibtm.com :‬‬ ‫‪ cibtm‬زیــر مجموعــه ای از ســری رویدادهــای ‪ ibtm‬مــی باشــد کــ