IranSkyMag AUG 2015 - Page 8

‫طبــق همیــن گــزارش طــی ده ســال گذشــته مالــزی کمپین‌هــای مؤثــری درســطح جهــان برگــزار کــرد تــا از ایــن طریــق‬ ‫خــود را بــه عنــوان یــک مقصــد برتــر آســیایی بــا تنــوع فرهنگــی و قومــی‪ ،‬برخــورداری از طبیعــت غنــی‪ ،‬جنگل‌هــای بارانــی و‬ ‫ســواحل بکــر معرفــی و حضــور خــود را در بازارهــای جهانــی قدرتمنــد و پررنــگ کنــد‪.‬‬ ‫از زمــان بــروز دو فاجعــه دردنــاک هوایــی خطــوط هوایــی مالــزی موفــق شــدند از ترس‌هــا و تهدیــد هــا بــه نفــع خــود وبــرای‬ ‫پرکــردن صندلی‌هــای خالــی هواپیماهــای خــود بهــره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫هــدف مالــزی درســال ‪ 2014‬جــذب دســت کــم ‪ 28‬میلیــون گردشــگر وکســب ‪ 21.1‬میلیــارد دالر درآمــد از گردشــگری بــود؛‬ ‫اکنــون در ســال ‪ 2015‬ایــن کشــور بــا اعــام امســال بــه عنوان»ســال فســتیوال‌ها» و برگــزاری کمپیــن هــای مختلــف قصــد‬ ‫دارد ‪ 29.4‬میلیــون گردشــگر و ‪ 24.7‬میلیــارد دالر درآمــد را عایــد خــود کنــد‪.‬‬ ‫منبع ‪www.reuters.com :‬‬ ‫آستروتوریســم و کمبــود جهانــی‬ ‫آســمان تاریــک‬ ‫خرید ایرباس توسط امارات و ایجاد ‪ 41‬هزار شغل تخصصی پردرآمد برای اروپا‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بــا وجــود ســهم بســیار بــاالی کشــورهای اروپایــی از درآمــد صنعــت گردشــگری جهانــی‪ ،‬کشــورهای صنعتــی ایــن منطقــه‬ ‫باالتریــن ســهم را از درآمدهــای غیرمســتقیم ایــن صنعــت نیــز دارنــد‪ .‬طبــق گــزارش شــرکت کارخانجــات وصنایــع هوایــی‬ ‫ایربــاس‪ ،‬سفارشــات خریــد ایربــاس توســط امــارات‪ ،‬بــه تنهایــی ســبب ایجــاد ‪ 41‬هــزار شــغل تخصصــی در اروپــا مــی شــود کــه‬ ‫بــه دلیــل ســطح بــاالی مهــارت و تخصــص و ســطح بــاالی دســتمزد‪ ،‬تأثیــر اقتصــادی آن بســیار عمیــق ‌تــر از ایجــاد مشــاغل‬ ‫ســاده و کــم مهــارت اســت‪.‬‬ ‫طبــق بررسـی‌های انجــام شــده از ســوی شــرکت ایربــاس‪ ،‬تحویــل هواپیماهــای مســافربری ایربــاس ‪ A380‬بــه امــارات‪ ،‬طــی‬ ‫مــدت یــک ســال از ‪ 2013‬تــا ‪ 2014‬ســبب ایجــاد ‪ 41000‬شــغل دراروپــا شــده اســت‪ .‬ایــن میــزان معــادل ‪ 3.4‬میلیــارد یــورو‬ ‫درآمــد افــزوده در ‪ GDP‬سراســر ایــن قــاره اســت‪ .‬‬ ‫حــدود ‪ 70‬درصــد از ایــن مشــاغل بــه طــور مســاوی در فرانســه و آلمــان و حــدود ‪ 17‬درصــد در انگلســتان ایجــاد می‌شــود‪ .‬‬ ‫‪ 5000‬شــغل باقــی مانــده نیــز در اســپانیا ایجــاد می‌شــود‪ .‬شــغل‌های ایجــاد شــده همگــی درســطح تخصصــی و بــرای تأمیــن‬ ‫تجهیــزات و خدمــات مرتبــط بــا ایــن هواپیماهــا در کشــورهایی اســت کــه دارای کارخانجــات تولیــد کننــده تجهیــزات ایربــاس‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫روشــن اســت کــه ایجــاد اشــتغال بــرای افــراد تحصیــل کــرده و ماهــر درمشــاغل بــاال‪ ،‬درمقایســه بــا ایجــاد مشــاغل ســاده یــا‬ ‫کــم تخصــص‪ ،‬درآمــد مالــی و آثــار بــه مراتــب مثبــت و عمیق‌تــری‪ ،‬عایــد اقتصــاد ایــن کشــورها می‌کنــد‪.‬‬ ‫منبع ‪www.emirates.com :‬‬ ‫درشــرایطی کــه بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت جهانــی و‬ ‫انــواع تجهیــزات نــوری‪ ،‬دســتیابی بــه آســمان تاریــک و کامال‬ ‫پــاک از نورهــای مزاحــم درجهــان دشــوار شــده‪ ،‬پــارک ملــی‬ ‫آســمان تاریــک و پــروژه اســتار دهکــده بــا هــدف ارتقــای‬ ‫آستروگردشــگری در اســکاتلند دراعمــاق تاریکــی می‌درخشــد‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر ســتارگان آســمان اســکاتلند و آســمان تاریــک‬ ‫و بــدون هرگونــه روشــنایی دراســکاتلند‪ ،‬بیــش از ‪ 1.5‬میلیــون‬ ‫گردشــگر را در ســال روانــه