IranSkyMag AUG 2015 - Page 6

‫اخبار ایران‬ ‫‪www.chn.ir‬‬ ‫ترکیه اولین مقصد گردشگری‬ ‫خارجی ایرانیان‬ ‫مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس در گزارشــی اعــام کــرد‪ :‬ترکیــه‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬عربســتان بــه ترتیــب اصلی‌تریــن مقاصــد گردشــگری‬ ‫ایرانیــان را تشــکیل می‌دهنــد و ایرانی‌هــا بیشــترین هزینــه را در‬ ‫خــارج از کشــور صــرف تورهــای گردشــگری می‌کننــد‪.‬‬ ‫مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس در گزارشــی بــا عنــوان «نمایــه‬ ‫آمــاری گردشــگری» بــه تحلیــل آمــار ســفرهای ایرانیــان بــا‬ ‫اســتفاده از گــزارش هــای منتشــر شــده مرکــز آمــار ایــران‪،‬‬ ‫ســازمان جهانــی گردشــگری و شــورای جهانــی ســفر و‬ ‫گردشــگری در ســال ‪ 2015‬و ‪ 2014‬پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری و شــورای‬ ‫جهانــی ســفر و گردشــگری در ســال ‪ 2014‬و ‪ 2015‬و گــزارش‬ ‫هــای مرکــز آمــار ایــران در ســال‌های ‪ 87‬تــا ‪ ، 92‬در ســال ‪2013‬‬ ‫ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور برابر بــا ‪6.1‬‬ ‫درصــد بــوده اســت‪ .‬جالــب توجــه اینکــه ‪ 81.5‬درصــد از ایــن‬ ‫ســهم‪ ،‬متعلــق بــه مخــارج گردشــگری داخلــی اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫آن‪ ،‬گردشــگری توانســت در مجمــوع یــک میلیــون و ‪ 184‬هــزار‬ ‫شــغل بــه وجــود آورد‪.‬‬ ‫بنابــر پیــش بینــی شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری براســاس‬ ‫شــاخص رشــد گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی‪ ،‬ایــران در‬ ‫ســال ‪ 2014‬بــا رشــد ‪ 10‬درصــدی نســبت بــه ســال ‪ 2013‬در‬ ‫جایــگاه چهــارم دنیــا قــرار خواهــد گرفــت‪( .‬تحلیــل آمــار مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ 2014‬هنــوز منتشــر نشــده اســت) ‪ .‬همچنیــن در حوزه‬ ‫گردشــگری بــرون مــرزی ایــن گــزارش کشــورهای ترکیــه‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬عربســتان بــه ترتیــب برتریــن مقاصــد گردشــگری‬ ‫ایرانیــان را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬‬ ‫طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران‪ ،‬مســافران ایرانــی در مجمــوع‬ ‫در تابســتان ‪ 92‬بیــش از ‪ 10‬میلیــون ریــال در خــارج از کشــور‬ ‫صــرف کرده‌انــد کــه بیشــترین ایــن هزینــه هــا بــه ترتیــب‬ ‫متعلــق بــه تــور و گشــت‪ ،‬حمــل و نقــل و خریــد ســوغاتی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫امــا در حــوزه گردشــگری ورودی‪ ،‬د băb