IranSkyMag AUG 2015 - Page 44

‫راهنمای مدیران‬ ‫‪www.dealermarketing.com‬‬ ‫تبلیغات اینترنتی به چه منظوری انجام می شود؟‬ ‫در گذشــته ی تاریــک (در حــدود ده ســال پیــش) تبلیغــات اینترنتــی وب ســایت‪ ،‬تنهــا راه تبلیــغ‬ ‫بــود و خریــد و فــروش چندانــی از طریــق اینترنــت صــورت نمــی گرفــت‪ .‬اینترنــت فقــط آرم‬ ‫تبلیغاتــی را معرفــی مــی کــرد‪ .‬شــرکت هــا آدرس سایتشــان را وارد موتورهــای جســتجو مــی‬ ‫کردنــد و مــردم هــم ســراغ ایــن وب ســایت هــا مــی رفتنــد‪ ،‬چــون ایــن کار بــه نظرشــان‬ ‫جالــب و لــذت بخــش بــود‪ .‬اگــر کاربــران چیــزی را کــه مــی دیدنــد دوســت داشــتند‪ ،‬تمــاس‬ ‫مــی گرفتنــد یــا بــه مغــازه ای کــه واقع ـ ًا از آجــر‪ ،‬مــاط و ســنگ و گــچ ســاخته شــده بــود‬ ‫مــی رفتنــد و کاالی مــورد نظرشــان را بــه طریــق ســنتی مــی خریدنــد‪ .‬وب ســایت هــا در آن‬ ‫زمــان حالــت بروشــور یــا دفترچــه ی راهنمــا را داشــتند‪ .‬اطالعــات مربــوط بــه کاال را بــه زبانــی‬ ‫ترجمــه مــی کردنــد کــه در وب ســایت کام ـ ً‬ ‫ا ســاده بــود‪ .‬البتــه ایــن نــوع تبلیغــات نتیجــه‬ ‫بخــش نبــود‪ ،‬و علــت اصلــی ایــن بــود کــه تنــوع بیــش از حــد امکانــات و انتخــاب هــا کاربــران‬ ‫را گیــج مــی کــرد‪ .‬علــت دیگــر هــم ایــن بــود کــه وب ســایت نمــی توانســت بــا مخاطبــان‬ ‫مــورد نظــر خــود ارتبــاط برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه اینترنــت ســرعت را بــاال بــرده‪ ،‬امــا قوانیــن اصلــی تبلیــغ در اینترنــت هــم‬ ‫مشــابه قوانیــن تبلیــغ در ســایر رســانه هاســت‪ .‬چــه اولیــن نفــری باشــید کــه وارد چنیــن‬ ‫بــازاری مــی شــوید و چــه آخریــن نفــر‪ ،‬بــرای موفقیــت الزم اســت اصــول اولیــه ی خدمــت‬ ‫بــه مشــتری‪ ،‬برقــراری ارتبــاط و وفــاداری بــه تعهــدات خــود را رعایــت کنیــد‪ .‬ارائــه خدمــات‬ ‫شــخصی مثــل همیشــه باعــث خرســندی مشــتریان می شــود‪ .‬ســایت آمــازون (‪Amazom.‬‬ ‫‪ )com‬بــه بازدیدکننــدگان ســایت ســام و آن هــا را بــه اســم صــدا مــی کنــد‪ .‬ایــن ســایت‬ ‫مطالــب خواندنــی و فیلــم هــای ویدئویــی مناســب نیازهــای فــرد بازدیــد کننــده را ارائــه مــی‬ ‫دهــد‪ .‬مــردم خیلــی دوســت دارنــد کــه کســی بــه نیازهــا و عالیــق آن هــا توجــه کنــد‪.‬‬ ‫اولیــن کار در تبلیغــات اینترنتــی تعییــن جهــت تبلیغــات اســت‪ .‬بــه طــور کلــی ســه اســتراتژی‬ ‫مختلــف در تبلیغــات اینترنتــی بــه کار گرفتــه مــی شــود‪:‬‬ ‫•معرفــی برنــد‪ :‬هــدف از ایــن برنامــه شناســاندن مــارک تجــاری محصــول یــا شــرکت بــه‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫•کلیــک کــردن‪ :‬هــدف از ایــن برنامــه‪ ،‬تشــویق مــردم بــه کلیــک روی آگهــی و بازدیــد از‬ ‫ســایت اســت‪.‬‬ ‫•فروش‪ :‬هدف از این برنامه تشویق مردم به خرید از شماست‪.‬‬ ‫مطابــق بــا اهــداف مــورد نظــر خــود‪ ،‬بنرهــای مختلفــی (پــاکارد) بایــد طراحــی کنیــد‪ .‬یــک‬ ‫بنــر مشــابه بــرای هــر ســه اســتراتژی مناســب نیســت‪ .‬اگــر مــی خواهیــد بــه اهــداف مــورد‬ ‫نظرتــان برســید‪ ،‬در هــر بنــر یــک هــدف را مطــرح کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد برنامــه ی تبلیغــی شــما‬ ‫ترکیبــی از هــر ســه اســتراتژی مطــرح شــده در بــاال باشــد‪.‬‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تبلیغ برای معرفی برند‬ ‫معرفــی برنــد یعنــی شناســاندن نــام شــرکت و محصــول (البتــه بــه شــیوه مثبــت) بــه مــردم‪ .‬‬ ‫توجیــه ایــن کار هــم ایــن اســت کــه اگــر کســی نــام شــرکت یــا کاالی شــما را بارهــا و بارهــا‬ ‫ببینــد‪ ،‬بع +