IranSkyMag AUG 2015 - Page 42

‫مدیریت ارتباط با مشتری‬ ‫‪www.crmsearch.com‬‬ ‫عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری‬ ‫عملکــرد هــر کســب و کار بــه موفقیــت در‬ ‫حفــظ مشــتریان در دراز مــدت بســتگی دارد‪ .‬‬ ‫بــا شــدت گرفتــن رقابــت بیــن شــرکت هــا در‬ ‫مشــتری یابی بــرای محصوالت و خدماتشــان‬ ‫و همچنیــن افزایــش قــدرت مشــتری در‬ ‫دنیــای رقابتــ