IranSkyMag AUG 2015 - Page 41

‫تمرکز کردن روی متن‬ ‫• تنهــا دلیــل بازدیــد مــردم از یــک ســایت محتویــات آن ســایت اســت‪ ،‬چــرا کــه مــردم‬ ‫بــه دنبــال اطالعاتنــد‪ ،‬چنیــن اطالعاتــی را ســخاوتمندانه در اختیــار مــردم بگذاریــد‪ .‬‬ ‫ســعی کنیــد اطالعــات شــما بــا ارزش باشــد‪.‬‬ ‫• لغــات اضافــی را حــذف کنیــد‪ .‬هــر کلمــه بایــد منظــور و هدفــی خــاص داشــته باشــد‪ .‬‬ ‫بنابرایــن از بــه کاربــردن لغــات اضافــی و غیــر ضــروری بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫• بــه روز باشــید‪ .‬بهتریــن ســایت هــا خیلــی واضــح و روشــن مــی گوینــد کــه چــه‬ ‫زمانــی و هــر چنــد وقــت یکبــار محتویــات ســایت بــه روز مــی شــود‪.‬‬ ‫ســایت باید در باشد‪ ،‬نه پنجره‬ ‫• ســایت بایــد جاذبــه داشــته باشــد‪ ،‬درســت مثــل قســمت پذیــرش یــا البــی هتــل‪ .‬‬ ‫بیــش از چهــار یــا پنــج انتخــاب پیــش روی کاربــران قــرار ندهیــد‪ .‬وقتــی کاربــری وارد‬ ‫ســایت شــما مــی شــود‪ ،‬دوســت دارد فــوراً بدانــد ایــن ســایت راجــع بــه چیســت‪ .‬‬ ‫• ســعی کنیــد صفحــه ســایت خیلــی طوالنــی نشــود‪ .‬کاربــر نبایــد مجبــور شــود بــرای‬ ‫یافتــن اطالعــات مرتبــط همیــن طــور در صفحــه پاییــن بــرود‪ .‬اگــر اطالعــات زیــادی‬ ‫بــرای کاربــران داریــد‪ ،‬ایــن اطالعــات را قســمت قســمت کنیــد و هــر قســمت را در‬ ‫صفحــه ای ببریــد‪.‬‬ ‫• چندیــن بــار دیکتــه کلمــات و دســتور زبــان جمــات را کنتــرل کنیــد‪ .‬تمــام ســایت‬ ‫بایــد حــول یــک موضــوع اساســی بگــردد‪ .‬هــر صفحــه بایــد پــس زمینــه و دکمــه هــای‬ ‫مشــابهی داشــته باشــد تــا کار جســتجو بــرای کاربــران آســان شــود‪.‬‬ ‫تــا حد امکان از عناصر گرافیکی و صوتی کمتری اســتفاده کنید‬ ‫• بازدیدکننــدگان دوســت دارنــد صفحــات ســایت خیلــی ســریع بارگــذاری شــود‪ ،‬ولــی‬ ‫عناصــر گرافیکــی ســرعت بارگــذاری را خیلــی پاییــن مــی آورنــد‪ .‬بــرای هــر عنصــر‬ ‫گرافیکــی کــه در صفحــه مــی گذاریــد بایــد تــاوان ســنگینی بپردازیــد‪ .‬جدیــد تریــن‬ ‫چیزهــا لزومــ ًا هوشــمندانه تریــن چیزهــا نیســت‪.‬‬ ‫• البتــه بعضــی از مــردم بــه اینترنــت پرســرعت وصــل مــی شــوند و از دیــدن عناصــر‬ ‫گرافیکــی پیچیــده لــذت مــی برنــد‪ .‬شــما بایــد ســایت خــود را بــرای مخاطبــان مــورد‬ ‫نظرتــان طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫• قبــل از صداگــذاری روی ســایت خــوب فکــر کنیــد‪ .‬بعضــی از مــردم دوســت ندارنــد‬ ‫موســیقی گــوش کننــد و بعضــی از مــردم وقتــی ســر کار هســتند‪ ،‬وارد اینترنــت مــی‬ ‫شــوند و نمــی تواننــد بــه موســیقی گــوش کننــد‪.‬‬ ‫مشــتریان باید بتوانند به راحتی با شــما تماس حاصل کنند‬ ‫• بســیاری از ســایت هــا ایــن نکتــه ســاده و اساســی را فرامــوش مــی کننــد‪ .‬مشــتریان‬ ‫بایــد بتواننــد ســریع و آســان شــماره تلفــن‪ ،‬آدرس‪ ،‬ایمیــل و ســاعت هــای کار شــما را‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬معمــو ًال ایــن اطالعــات در صفحــه «تمــاس بــا مــا» گنجانــده مــی شــود‪.‬‬ ‫• بــه مشــتریان در مــورد اینکــه چگونــه نیازهــای آن هــا را برطــرف مــی کنیــد توضیــح‬ ‫دهیــد‪ .‬آیــا خریــداران مــی تواننــد بـ