IranSkyMag AUG 2015 - Page 40

‫راهنمای مدیران‬ ‫‪www.pallasweb.com‬‬ ‫نکات کلیدی در طراحی وبسایت موفق برای کسب و کار‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪38‬‬ ‫کســب و کار خــود را بــا زحمــت فــراوان تأســیس کــرده ایــد و حــاال مــی خواهیــد بدانیــد‬ ‫آیــا بایــد مثــل ده هــا هــزار نفــر دیگــر‪ ،‬ســایت هــم درســت کنیــد یــا خیــر‪ .‬آیــا واقع ـ ًا‬ ‫نیــاز بــه ســایت هســت؟ جــواب مثبــت اســت‪ ،‬احتمــا ًال هــر تجــارت موفقــی نیــاز بــه‬ ‫ســایت دارد‪ ،‬بــه خصــوص اگــر هــدف‪ ،‬توســعه ی شــرکت و تجــارت مــورد نظــر باشــد‪ .‬‬ ‫امــروزه هــم میلیــون هــا نفــر بــه اینترنــت دسترســی دارنــد و هــم بــرای جســتجو هــای‬ ‫مختلــف خیلــی راحــت و ســریع از اینترنــت اســتفاده مــی کننــد‪ .‬اینترنــت آســان و ســریع‬ ‫اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل شــرکتی کــه در اینترنــت ســایت زده باشــد‪ ،‬بیشــتر توجــه مــرا‬ ‫جلــب مــی کنــد‪ .‬ســایتی کــه ســاده و بــا تفکــر طراحــی شــده باشــد‪ ،‬خــودش نوعــی‬ ‫تبلیــغ مثبــت اســت‪ ،‬حتــی اگــر فــ