IranSkyMag AUG 2015 - Page 39

‫چگونه بیشترین استفاده را از این کتاب ببرید؟‬ ‫چنــد پیشــنهاد جنبــی جهــت اســتفاده هــر چــه بیشــتر از ایــن کتــاب عبــارت اســت از‪ :‬بــه‬ ‫مشــارکت هــای مهــم در زندگــی خــود بیاندیشــید‪ .‬چــه عواملــی باعــث موفقیــت یــا عــدم‬ ‫موفقیــت ایــن مشــارکت هــا مــی شــود؟ شکســت هــا و موفقیــت هایتــان در زندگــی چــه‬ ‫تأثیــری بــر مشــارکت شــما بــا مشــتریان‪ ،‬ارائــه دهنــدگان کاال و خدمــات و یــا همکارانتــان مــی‬ ‫گــذارد؟ اگــر مشــتری شــما از بهتریــن دوســتانتان باشــد‪ ،‬چگونــه بــه او خدمــت مــی کنیــد؟ چــه‬ ‫انتظــاری از روابــط بــا مشــتری داریــد؟ آیــا دوســت داریــد مشــتریان شــما کوتــاه‪ ،‬امــا خوشــایند‬ ‫و مفیــد بــا شــما رابطــه داشــته باشــند؟ آیــا دوســت داریــد مشــتریان شــما بــا دیــده تحســین‪،‬‬ ‫ایثــار و وفــاداری بــه شــما بنگرنــد؟‬ ‫پــس از اینکــه یــک فصــل از ایــن کتــاب را مطالعــه نمودیــد‪ ،‬کتــاب را ببندیــد و در مــورد آنچــه‬ ‫خواندیــد‪ ،‬بیاندیشــید‪ .‬مــی دانــم‪ ،‬مشــکل اســت و خــودم هــم نمــی توانــم ایــن کار را بکنــم!‬ ‫همــه مــا مایــل هســتیم کــه بدانیــم کار بــه کجــا مــی انجامــد‪ .‬امــا منطقــی فکــر کنیــد و‬ ‫بکوشــید بیشــترین اســتفاده را از اهــداف یــک بخــش ببریــد‪ .‬بــا ایــن روش چیــز بیشــتری‬ ‫گیرتــان خواهــد آمــد‪.‬‬ ‫مــی گوینــد هــر کــس مشــخصه هــای زندگــی اش را از محلــی کــه در آنجــا زندگــی مــی