IranSkyMag AUG 2015 - Page 37

‫‪www.fodors.com‬‬ ‫تکنولوژی سفر‬ ‫چطـور برای یافتن بهترین صندلـی هواپیما از اینترنـت استفاده کنیم؟‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫اگــر تــا بــه حــال بــا یــک هواپیمــای تجــاری ســفر کــرده باشــید احتمــاال مــی دانیــد کــه نبایــد‬ ‫صندلــی وســط در ردیــف ســوم را انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر یــک بلیــت لحظــه آخــری خریــده ایــد‬ ‫و یــا قبــل از گرفتــن بلیــت صندلــی خــود را انتخــاب نکــرده ایــد‪ ،‬گزینــه دیگــری بــه غیــر از‬ ‫نشســتن بیــن دو نفــر غریبــه در یــک پــرواز طوالنــی بیــن قــاره ای نخواهیــد داشــت‪ ،‬امــا در‬ ‫نظــر بگیریــد؛ بــرای نشســتن حــق انتخــاب داریــد‪ ،‬در ایــن صــورت صــرف تنهــا چنــد دقیقــه‬ ‫وقــت ارزشــش را دارد‪.‬‬ ‫یــک نقشــه از صندلــی هــای هواپیمــا ردیــف هایــی کــه جــای پــای بیشــتری دارنــد و یــا‬ ‫جلویشــان صندلــی نیســت را نشــان مــی دهنــد‪ .‬امــا شــرکت هــای هواپیمایــی عمدتــا جزئیاتــی‬ ‫را کــه تفــاوت بیــن صندلــی مناســب و غیرمناســب را نشــان مــی دهــد را بیــان نمــی کننــد‪ .‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال آخریــن ردیــف صندلــی کــه در نزدیکــی آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی قــرار‬ ‫دارنــد بســیار آزار دهنــده هســتند و دقیق ـ ًا مهمانــداران پــر حــرف در آنجــا حضــور دارنــد‪ .‬در‬ ‫گذشــته هــم انتخــاب صندلــی مناســب امــری گــول زننــده بــود‪.‬‬ ‫ســایت هایــی مثــل ‪ SeatExpert‬و ‪(SeatGuru‬تریــپ ادوایــزر) بــه شــما در انتخــاب‬ ‫صندلــی مناســب کمــک مــی کنــد‪ .‬ایــن دو ســایت نتایــج مشــابهی را نشــان مــی دهــد‪ ،‬امــا‬ ‫امتحــان هــر دو بــا هــم بــرای انتخــاب بهتریــن صندلــی ارزشــش را دارد‪ .‬ســیت اکســپرت بــا‬ ‫اســتفاده از اطالعاتــی مثــل نــوع هواپیمــا‪ ،‬نــام شــرکت هواپیمایــی‪ ،‬شــماره پــرواز و تاریــخ‬ ‫حرکــت‪ ،‬فراینــد انتخــاب صندلــی را بــرای مبتدیــان بســیار آســان مــی کنــد‪ .‬اگــر شــما بــا‬ ‫نــوع هواپیماهــای شــرکت هواپیمایــی منتخــب خــود آشــنایی داریــد‪ SeatGuru ،‬انتخــاب‬ ‫بهتــری مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــرای شــروع کار بــا ‪ SeatExpert‬وارد جزئیــات پروازتــان مــی شــوید و بــر روی «پیــدا‬ ‫کــردن صندلــی کلیــک مــی کنیــد»‪ .‬اگــر همــه چیــز خــوب پیــش رفــت‪ ،‬صندلــی هــا بــه‬ ‫ترتیــب ســبز (بهتریــن)‪ ،‬زرد (خــوب)‪ ،‬نارنجــی (بهتــر اســت انتخــاب نکنیــد)‪ ،‬قرمز(بــه هیــچ‬ ‫وجــه انتخــاب نکنیــد) و صندلــی هــای ســفید متوســط هســتند و اگــر شــما همیــن هــا را انتخاب‬ ‫کنیــد فقــط در حــدی قابــل قبــول مــی باشــند‪ .‬بــه طــور طبیعــی بهتریــن تجربــه مربــوط بــه‬ ‫صندلــی هــای ســبز رنــگ مــی باشــد کــه در آنهــا حریــم خصوصــی بیشــتر رعایــت شــده و‬ ‫جــای پــای بیشــتری دارنــد‪ .‬در ســر دیگــر طیــف‪ ،‬صندلــی هــای قرمــز نزدیــک آشــپزخانه و یــا‬ ‫دستشــویی واقــع شــده انــد؛ کــه در کنــار ایــن نــوع صندلــی هــا عمومــا پنجــره‪ ،‬جایــگاه کیــف‬ ‫و لــوازم وجــود نــدارد و همچنیــن فضــای جلــوی پــای آن کمتــر از معمــول اســت‪ .‬‬ ‫‪ SeatGuru‬شــ