IranSkyMag AUG 2015 - Page 36

‫صنعت هواپیمایی‬ ‫‪www.lonelyplanet.com‬‬ ‫نسبت بـه هزینه هـای پنهـان پروازهـای ارزان قیمـت آگاه باشیـد‪.‬‬ ‫هنگامیکــه صحبــت از ارزیابــی ســفرهای ارزان قیمــت بــه میــان آیــد؛ مســافران در انتخــاب‬ ‫بیــن گزینــه هــای موجــود ســردرگم مــی شــوند‪ .‬بــا پیشــنهاد مســیرهای بیشــتر در سرتاســر‬ ‫دنیــا توســط شــرکت هــای حمــل و نقــل هوایــی مثــل‪ ،‬جــت رادار‪ ،‬اســکای اســکنر و‬ ‫هیپمانــک؛ انتخــاب هــا آســان تــر شــده انــد و مصــرف کننــدگان بــه قیمــت هــای پاییــن‬ ‫تــر عــادت کــرده انــد‪ .‬امــا قبــل از اینکــه شــما آیکــون «خریــد» را بــر گزینیــد از خودتــان‬ ‫چنــد ســؤال ســاده بــرای روشــن شــدن هزینــه هــای بالقــوه پنهــان ایــن پروازهــا بپرســید‪.‬‬ ‫هزینه واقعی این پرواز مربوط به چیست؟‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪34‬‬ ‫هنــگام چانــه زنــی ممکــن اســت هزینــه هــای واقعــی پــرواز را فرامــوش کنیــد‪ .‬کمبودهــای‬ ‫واضــح را در نظــر بگیریــد؛ آیــا پــرواز رفــت و برگشــت شــما شــامل تخفیــف مــی شــود؟ آیــا‬ ‫قیمــت گفتــه شــده شــامل مالیــات هــم مــی باشــد؟ همینطــور کــه عجلــه ای کلیــک مــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬مطمئــن شــوید خدماتــی را کــه نیــاز نداریــد انتخــاب نکنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬الزمــه‬ ‫بعضــی از وب ســایت هــای حمــل و نقــل کــه قیمــت هایــی پایینــی را ارائــه مــی دهنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه شــما از بیمــه ی ســفر خــود صــرف نظــر کنیــد (چیــزی کــه شــما در یــک پکیــج‬ ‫ســالیانه یــا چندگانــه پوشــش مــی دهیــد)‪.‬‬ ‫نــرخ هــای پاییــن تــر بــه منزلــه عــدم خریــد یــک گزینــه مناســب کــه بوســیله شــرکت هــای‬ ‫هواپیمایــی بــا خدمــات کامــل مهیــا شــده اســت‪ ،‬مــی باشــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کارت‬ ‫پــرواز خــود را قبــل از مســافرت پرینــت بگیریــد ‪ ،‬در غیــر اینصــورت بایــد هزینــه اضافــی‬ ‫فراموشــی خــود را بپردازیــد‪ .‬بــا دقــت اســامی و تاریــخ هــا را چــک کنیــد؛ تغییــر دادن حتــی‬ ‫یــک حــرف مــی توانــد هزینــه بــر باشــد‪ .‬اگــر شــما واقعــ )