IranSkyMag AUG 2015 - Page 35

‫فعالیت این برندها عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ :Expedia.com‬آژانس مسافرتی با خدمات کامل و دارای دفتر کار در ‪ 31‬کشور‬ ‫‪ :Hotels.com‬سرویس رزرو فقط هتل با بیش از ‪ 85‬دفتر کار در سراسر دنیا‬ ‫‪ :Hotwire.com‬ارایه کننده تخفیفهای مسافرتی با دفاتر کار در ‪ 12‬کشور‬ ‫‪ :Expedia Affiliate Network‬بــرای برندهــای فعال مســافرتی و غیرمســافرتی در‬ ‫زمینــه ســفر فعالیــت مــی کنــد‪ .‬‬ ‫‪ :Classic Vacations‬در ارایه خدمات سفرهای الکچری متمرکز است‪.‬‬ ‫‪ :Expedia Local Expert‬خدمــات مســیرهای مســافرتی (تــور‪ ،‬رویــداد و ‪ )...‬و‬ ‫افــرادی کــه بــه مســافران کمــک مــی کننــد را فراهــم مــی کنــد‬ ‫‪ :Expedia CrusieShipCenters‬دارای نمایندگان خانگی در امریکا و کانادا‬ ‫‪ :Egencia‬پنجمین شرکت بزرگ دنیا در زمینه مدیریت سفر‬ ‫‪ :eLong‬دومین شرکت بزرگ چین در زمینه خدمات مسافرتی آنالین‬ ‫‪ :Venere.com‬متخصص در رزرو هتل آنالین در اروپا‬ ‫‪ :Trivago GmbH‬شرکت آلمانی پیشرو در جستجوی هتل‬ ‫درآمد ساالنه اکسپدیا‬ ‫اکســپدیا ســال ‪ 2014‬برابــر بــا ‪ 5.7‬بیلیــون دالر امریــکا درآمــد داشــته اســت کــه نســبت بــه‬ ‫ســال قبــل ‪ 900‬میلیــون دالر رشــد داشــته اســت‪ .‬‬ ‫طبــق گزارشــات رســمی ســاالنه‪ ،‬درآمــد اکســپدیا بــه تفکیــک بیزینــس مــدل بــه شــرح ذیــل‬ ‫بــوده اســت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪( 2013‬برحسب میلیون دالر)‬ ‫مستقیم‬ ‫‪3،325‬‬ ‫آژانسی‬ ‫‪1،127‬‬ ‫تبلیغات و رسانه‬ ‫‪379‬‬ ‫کل درآمد‬ ‫‪4،771‬‬ ‫روش اول‪:‬‬ ‫در مــدل مســتقیم (‪ )Merchant‬اکســپدیا رزرو اتــاق هــای هتل‪،‬صندلــی هــای هواپیمــا‪،‬‬ ‫اجــاره خــودرو و خدمــات مســیرها را از فراهــم کننــدگان مســافرتی میســر مــی کنــد‪ .‬عمــده‬ ‫درآمــد ایــن روش از رزرو هتــل هــا مــی باشــد؛ در ایــن روش اکســپدیا مســتقیم ًا پرداخــت‬ ‫هــای مالــی را دریافــت مــی کنــد‪ .‬در زمــان رزرو‪ ،‬بــه صــورت نقــدی از مســافر دریافــت مــی‬ ‫کنــد و معمــو ًال چنــد هفتــه بعــد بــه فراهــم کننــدگان ایرالیــن پرداخــت مــی کنــد‪ .‬در صنعــت‬ ‫هتــل‪ ،‬معمــو ًال بعــد از اســتفاده مســافر پرداخــت بــه آن هــا انجــام مــی شــود‪ .‬‬ ‫رشــدی کــه در ســال ‪ 2013‬نســبت بــه ســال قبــل از آن رخ داد بــه دلیــل افزایــش شــب‬ ‫هــای اقامــت در هتــل هــا بــوده اســت‪ .‬‬ ‫روش سوم‪:‬‬ ‫در مــدل تبلیغــات‪ ،‬اکســپدیا بــه تبلیغــات کننــدگان مســافرتی و غیرمســافرتی دسترســی بــه‬ ‫منبــع ترافیــک و تراکنــش هــا را از طریــق کانــال هــای مختلــف و آفرهــای تبلیغاتــی متنــوع‬ ‫روی ســایت ‪ Trivago‬و ســایت هــای دیگــر فراهــم مــی کنــد‪ .‬‬ ‫افزایــش ‪ %144‬ایــن روش در ســال ‪ 2013‬بــه طــور عمــده بــه درآمــد تولیــد شــده توســط‬ ‫‪ Trivago‬برمــی گــردد‪ .‬‬ ‫جزییات فروش و درآمد شرکت در ‪ 5‬سال اخیر با رشد خوبی همراه بوده است‪.‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫فروش‪/‬‬ ‫درآمد‬ ‫‪3.0B‬‬ ‫‪3.5B‬‬ ‫‪4.0B‬‬ ‫‪4.8B‬‬ ‫‪5.8B‬‬ ‫درآمد‬ ‫ناخالص‬ ‫‪2.3B‬‬ ‫‪2.6B‬‬ ‫‪2.9B‬‬ ‫‪3.5B‬‬ ‫‪4.3B‬‬ ‫درآمد‬ ‫خالص‬ ‫‪302M‬‬ ‫‪324M‬‬ ‫‪303M‬‬ ‫روند ‪5‬‬ ‫ساله‬ ‫‪398M 233M‬‬ ‫ایــن موتــور جســتجوی مســافرتی در ســال ‪ 2014‬برابــر بــا ‪ 472‬میلیــون دالر هزینــه تحقیــق و‬ ‫توســعه کــرده اســت کــه ‪ 52‬میلیــون دالر بیشــتر از رقــم ســال قبــل از آن بــوده اســت‪ .‬طبــق‬ ‫آمــار مذکــور هزینــه تحقیــق و توســعه اکســپدیا در ســال قبــل ‪ 74‬میلیــون دالر بیــش از درآمــد‬ ‫خالــص آن بــوده اســت‪ .‬‬ ‫ایــن شــرکت در ســال ‪ 1996‬بــه عنــوان یــک واحــد کوچــک در شــرکت مایکروســافت شــروع‬ ‫بــه کار کــرد و بــا اســتراتژی هــای قــوی و حرکــت b