IranSkyMag AUG 2015 - Page 34

‫مقاله‬ ‫گروه سردبیری‬ ‫معامله بیلیون دالری‬ ‫شرکت اکسپدیا‬ ‫در اوایــل ســال ‪ 2015‬اقــدام جدیــد شــرکت اکســپدیا بــه خبــر اول رســانه هــای خبــری‬ ‫صنعــت توریســم تبدیــل شــد‪ .‬پــس از چندیــن مــاه بررســی و مذاکــره‪ ،‬اکســپدیا ‪Orbitz‬‬ ‫را بــه قیمــت ‪ 1.6‬بیلیــون دالر خریــداری کــرد‪ .‬شــرکت مســافرتی آنالیــن اوربیتــز بــه‬ ‫عنــوان یکــی از شــرکت هــای پیشــرو‪ ،‬از تکنولــوژی هــای نویــن و نــوآوری هــا اســتفاده ‬ ‫مــی کنــد تــا بــرای مســافران قابلیــت جســتجو‪ ،‬برنامــه ریــزی ســفر و رزرو آنالیــن را در‬ ‫محصــوالت و ســرویس هــای مســافرتی ماننــد بلیــط هواپیمــا‪ ،‬هتــل‪ ،‬اجــاره خــود ,vb6b8