IranSkyMag AUG 2015 - Page 32

‫میراث کمال گرایی و استاندارهای باال‬ ‫بوئینــگ تــا ســال ‪ 1954‬بــه کســب و کار چــوب ادامــه داد و در بخــش هــای متنوعــی ســرمایه‬ ‫گــذاری کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1937‬او شــروع بــه پــرورش اســب مســابقه کــرد و در ســال ‪ 1938‬در‬ ‫والنــات کریــک کالیفرنیــا ‪ 40‬اســب اصیــل پــرورش داد‪ .‬او باســیل جیمــز‪ ،‬ســوارکار معــروف را به‬ ‫اســتخدام خــود در آورد‪ .‬در آن ســال اســب هــای بوئینــگ رتبــه پنجــم را در آمریــکا بــه لحــاظ‬ ‫تعــداد برنــده شــدن در مســابقات کســب کردنــد‪.‬‬ ‫بوئینــگ در کســب و کار امــاک و مســتغالت‪ ،‬در منطقــه شــمال ســیاتل خصوصــ ًا منطقــه‬ ‫بــل ریــج ســرمایه گــذاری هــای زیــادی انجــام داد و در ســال ‪ 1936‬یــک مهمانســرا‪ ،‬زمیــن‬ ‫تنیــس‪ ،‬زمیــن تیــر انــدازی و زمیــن بــازی ســاخت‪ .‬هــر تابســتان بوئینــگ و خانــواده اش بــا‬ ‫کشــتی تاکونیــت بــه مناطــق شــمالی نظیــر آالســکا مــی رفتنــد‪ .‬بوئینــگ کــه همیشــه ماشــین‬ ‫آالت جدیــد را دوســت داشــت‪ ،‬مطمئــن بــود کــه مــدرن تریــن تجهیــزات در تاکونیــت بــه کار‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬هنــوز نیــز از بســیاری از نــوآوری هــای تاکونیــت در صنعــت کشــتی ســازی کپــی‬ ‫بــرداری مــی شــود‪ ،‬و همیشــه یــاد آور میــراث کمــال گرایــی‪ ،‬توجــه بــه جزئیــات و اســتاندارد‬ ‫بــاالی ویلیــام بوئینــگ مــی باشــد‪.‬‬ ‫بوئینــگ‪ ،‬بــزرگ تریــن‬ ‫شــرکت هوافضــای دنیــا‬ ‫پایه ریزی هواپیماهای آینده‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بوئینــگ بــه وعــده خــود عمــل کــرد و ارتباطــش را بــا دوســتان و همــکاران خــود در شــرکت‬ ‫حفــظ نمــود‪ .‬در طــول جنــگ جهانــی دوم او بــه عنــوان مشــاور بــه کارش برگشــت‪ ،‬زمانیکــه‬ ‫شــرکت هوانــوردی بوئینــگ شــروع بــه ســاخت هواپیماهــای جنگــی کــرد و شــرکت هایــی‬ ‫کــه بــه دلیــل رکــود از هــم پاشــیده شــده بــود بــرای دفــاع از کشــور بــه هــم ملحــق شــدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1942‬بوئینــگ ملــک بــزرگ خــود در هایلنــد هیــل را بــه بیمارســتان کــودکان بــا‬ ‫مشــکالت اســتخوانی اهــدا کــرد و بــه ملــک ‪ 200‬هکتــاری خــود در فــال ســیتی رفــت‪ .‬در‬ ‫نهایــت ایــن ملــک بــزرگ بــرای ســرمایه گــذاری بیمارســتان فروختــه شــد و در ســال ‪1988‬‬ ‫بــه عنــوان آثــار تاریخــی ملــی و ایالــت واشــنگتن ثبــت شــد‪.‬‬ ‫بوئینــگ دامــداری را نیــز بــه فعالیــت هــای خــود اضافــه کــرد‪ .‬در ابتــدا نژادهــای اصیــل گاو‬ ‫هیرفــورد را در آلــدارا پــرورش داد‪ ،‬امــا بعــد از مدتــی شــروع بــه پــرورش گوســفند وگاو بلــک‬ ‫آنگــوس کــرد‪ .‬او اســتانداردهای دامپــروری و گوشــت بــا کیفیــت را در شــمال غــرب ارتقــا‬ ‫داد‪ .‬زمیــن هــای آلــدارا بــرای پــرورش دام مکانیــزه شــدند‪ .‬در طــول دهــه ‪ 50‬بوئینــگ شــیوه‬ ‫هــای آبیــاری خاصــی بــرای مراتــع طراحــی کــرد کــه دام هــا در تمامــی طــول ســال علــف‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1954‬بیمــار شــد‪ ،‬امــا شــروع بــه گشــت و گــذار در طبیعــت بــا جیــپ کــرد‪ .‬در‬ ‫‪ 15‬مــی ‪ ،1954‬او و برتــا دوبــاره بــه شــرکت بوئینــگ بازگشــتند تــا از ‪ 50-Dash‬رو نمایــی‬ ‫کننــد و در عصــر جدیــد هواپیماهــای جــت نقــش ایفــا کننــد‪ .‬ایــن آینــده جدیــدی در صنعــت‬ ‫هواپیمایــی بــود‪ .‬بوئینــگ جــت هــای مــدل اســتراتوالینر و اســتراتوتانکر را ســاخته بــود کــه در‬ ‫واقــع نســل اول هواپیماهــا