IranSkyMag AUG 2015 - Page 30

‫شخصیت برتر‬ ‫‪www.boeing.com‬‬ ‫بیوگـــرافی ویلیــام ای بوئینــگ‬ ‫ویلیــام بوئینــگ در ســال ‪ 1903‬دانشــگاه ییــل را بــه منظــور بهــره گیــری از فرصــت هــا‬ ‫در شــرایط مخاطــره آمیــز ولــی در عیــن حــال همــراه بــا منافــع مالــی تــرک کــرد و پــا بــه‬ ‫عرصــه صنعــت چــوب و جنگلــداری شــمال غــرب گذاشــت‪ .‬ایــن تجربــه وی را در صنعــت‬ ‫هوایــی بســیار یــاری نمــود‪.‬‬ ‫تحــت هدایــت او‪ ،‬یــک شــرکت تولیــدی هواپیمــای کوچــک بــه یــک شــرکت ســهامی‬ ‫بــزرگ صنایــع وابســته ارتقــا یافــت‪ .‬وقتــی کــه در ســال ‪ 1934‬قوانیــن پــس از رکــود موجــب‬ ‫افــول شــرکت هوانــوردی بوئینــگ شــد‪ ،‬ویلیــام بوئینــگ ســهام خــود را در شــرکت فروخــت‪،‬‬ ‫امــا وارد ســرمایه گــذاری هــای جدیــد شــد‪ .‬او یکــی از موفــق تریــن پــرورش دهنــدگان‬ ‫اســب در آمریــکا بــود‪ .‬وی هرگــز عالقــه خــود را در زمینــه حمــل و نقــل هوایــی از دســت‬ ‫نــداد و در طــول جنــگ جهانــی دوم بــه عنــوان مشــاور شــرکت هــای هوانــوردی داوطلــب‬ ‫شــد‪ .‬او تــا ســال ‪ 1956‬زندگــی کــرد؛ شــرکتی کــه او تأســیس کــرده بــود در ســال هــای‬ ‫پایانــی عمــرش وارد عصــر جــت شــده بــود‪ .‬هــم اینــک خانــواده بوئینــگ بــه عنــوان یکــی‬ ‫از ‪ ۱۰‬خانــواده برتــر ثروتمنــد جهــان شــناخته می‌شــود‪.‬‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ویلیــام بوئینــگ شــخصی درون گــرا‪ ،‬رویایــی‪ ،‬کمــال گــرا و دقیــق روی قوانیــن و ریــزه کاری‬ ‫هــا بــود‪ .‬روی دیــوار دفتــر خــود تابلویــی بــا ایــن مضمــون نصــب کــرده بــود‪2329« :‬بقــراط‬ ‫مــی گویــد‪-1 :‬هیــچ اختیــار و قدرتــی بــه غیــر از قانــون و حقایــق وجــود نــدارد‪ -2.‬حقایــق و‬ ‫آمــار توســط مشــاهده دقیــق بدســت مــی آینــد‪ -3 .‬اســتنباط از حقایــق موجــود ســاخته مــی‬ ‫شــود‪-4 .‬تجربــه‪ ،‬درســتی ایــن قوانیــن را ثابــت کــرده اســت»‬ ‫بــه گفتــه پســرش‪ ،‬ویلیــام بوئینــگ جونیــور‪ ،‬او کتــاب خــوان قهــار و مشــتاقی بــود کــه اکثــر‬ ‫مطال