IranSkyMag AUG 2015 - Page 26

‫تکنولوژی سفر‬ ‫‪www.budgettravel.com‬‬ ‫‪ 5‬راه مهم که گوگل می تواند به سفر هوشمند کمک کند‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شــاید از گــوگل بیــش از هــر چیــز دیگــری در زندگیتــان اســتفاده مــی کنیــد‪ .‬ســفر نیــز‬ ‫مرزهــای جدیــدی را در ایــن وادی در نوردیــده اســت‪ .‬امکانــات جدیــد موتورهــای جســتجو‬ ‫باعــث ســهولت کار گردشــگران در پیــدا کــردن‪ ،‬رزرو و اســتفاده از خدمــات گردشــگری شــده‬ ‫اســت‪ .‬از یافتــن بهتریــن پــرواز موجــود گرفتــه تــا ترجمــه همزمــان درکشــوری کــه بــه آن ســفر‬ ‫کــرده ایــد‪ .‬در واقــع گــوگل امکاناتــی را بــرای کاربــران ایجــاد کــرده کــه مســافران مــی‬ ‫تواننــد بــه کمــک آن بــه ســرعت و دقــت بیشــتری خدمــات ســفر خــود را بــا قیمــت ارزان‬ ‫تــری انتخــاب و رزرو کننــد‪ .‬در ایــن مطلــب ســعی داریــم بــه مهمتریــن امکاناتــی کــه گــوگل‬ ‫بــه مســافران ارائــه مــی دهــد‪ ،‬اشــاره کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬عملکرد جستجو در ‪ Google Flights‬حتی از سرعت یوزپلنگ نیز بیشتر است‪.‬‬ ‫بــا همــان ســرعتی کــه در نتایــج گــوگل یــک واژه را جســتجو مــی کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد نــرخ‬ ‫پروازهــا را در ‪ Google Flights‬جســتجو کنیــد‪ .‬چگونــه؟ گــوگل از همــان داده هــای‬ ‫دیگــر وبســایت هــا اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬فقــط ســرعت پردازشــش باالتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬انتخــاب مقصــد ســفر‪ Google Flights .‬یــک نقشــه بــه همــراه قیمــت هــا بــه شــما‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫کمــک بــه مســافرانی کــه انعطــاف پذیــری دارنــد‪ ،‬مزیــت رقابتــی ‪Google Flights‬‬ ‫اســت‪ .‬یــک مقصــد مبهــم ماننــد فلوریــدا یــا اروپــای غربــی را انتخــاب کنیــد‪ ،‬ناگهــان یــک‬ ‫نقشــه ســاده فــرودگاه هــا و ارزان تریــن قیمــت پروازهــا نمایــان مــی شــود و بــه راحتــی مــی‬ ‫توانیــد مســیرهای جایگزیــن و قیمــت هایشــان را بــا هــم مقایســه کنیــد‪ .‬هــر چــه تاریــخ‬ ‫ســفرتان انعطــاف پذیــر تــر باشــد‪ ،‬نتیجــه بهتــری خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد شــهری را در یــک تاریــخ خــاص انتخــاب کــرده ایــد‪ ،‬یــک نمــودار از قیمــت‬ ‫پروازهــا بــاال مــی آیــد‪ ،‬مــوس را بــر روی آن بیاوریــد (بــدون کلیــد و جســتجوی اضافــه)‪،‬‬ ‫مــی توانیــد ببینیــد کــه اگــر تاریــخ ســفرتان