IranSkyMag AUG 2015 - Page 25

‫نئوبار‬ ‫یکــی از شــرکتها مینــی بــار بهتــری بــرای هتلهــا ســاخته اســت کــه در یخچــال آن از‬ ‫کمپرســور بــا مصــرف بهینــه انــرژی اســتفاده شــده و بــا محیــط زیســت نیــز ســازگار‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مینــی بــار از تکنولــوژی شناســایی موجــود بــودن نوشــیدنیها و اســنکها‬ ‫اســتفاده شــده تــا بــه کارکنــان هتــل کــه مســولیت پرکــردن مینــی بارهــا را دارنــد‬ ‫اطــاع بدهــد چــه زمانــی نوشــیدنیها تمــام شــدند و کــدام یخچالهــا نیــاز بــه پــر‬ ‫کــردن دارنــد‪ .‬از اینــرو ایــن نئوبــار میتوانــد حداکثــر کارایــی را بــرای مســئول مینــی‬ ‫بــار فراهــم کنــد‪ .‬‬ ‫فرش با بافت ‪HD‬‬ ‫یــک کارخانــه فــرش بافــی محصــول ممتــازی را معرفــی کــرده کــه اجــازه میدهــد‬ ‫فرشــها بــا رنگیــن کمانــی از رنگهــا‪ ،‬طرحهــا و الگوهــا (تــا ‪ 32‬رنــگ) تولیــد شــود‪ .‬‬ ‫اختــراع ایــن فــرش‪ ،‬توجــه صاحبــان هتلهــا و کل صنعــت را بــه خــود جلــب کرده اســت‪ .‬‬ ‫تولیــد ایــن فــرش سفارشــی بــرای اولیــن بــار بســیار گــران تمــام شــد‪ ،‬امــا اکنــون بــا‬ ‫تولیــد انبــوه‪ ،‬مــی توانــد بــه ســرعت و بــا قیمــت مناســبتری تولیــد شــود‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫بــا پیــدا کــردن راهــی کــه نیازهــای مشــتریان بالقــوه بــزرگ را پاســخ میدهــد آینــده‬ ‫بســیاری روشــنی بــرای فــروش ایــن فرشــها ایجــاد کــرده اســت‪ .‬‬ ‫‪SuperDock‬‬ ‫یکــی از شــرکتهای ارایــه کننــده راهکارهــای شــبکه ای‪ ،‬پــورت چنــدکاره ای ســاخته‬ ‫اســت کــه همــه انــواع گوشــیهای هوشــمند را ســاپورت میکنــد و در داخــل خــود آن‬ ‫نیــز بلندگــو و ســاعت زنگــدار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــا اســتفاده از فنــاوری مغناطیســی‬ ‫آن‪ ،‬مهمانــان هتــل میتواننــد موبایلهــا‪ ،‬تبلتهــا و ســایر دســتگاههای الکترونیکــی خــود‬ ‫را بــا آن شــارژ کننــد‪ .‬ســوپرداک همچنیــن پورتهــای شــارژر ‪ USB‬دارد کــه مســافران‬ ‫را قــادر مــی ســازد زمانــی کــه بیــرون از هتــل هســتند‪ ،‬همچنــان بــا دوســتان خــود در‬ ‫ارتبــاط بماننــد و دسترســی بــه اینترنــت داشــته باشــند‪ .‬‬ ‫‪Tely‬‬ ‫گروهــی از فعــاالن تکنولــوژی‪ ،‬روشــی بــرای ارتبــاط بصــری بیــن متصــدی هتــل و‬ ‫مهمانــان ارایــه کرد fffb