IranSkyMag AUG 2015 - Page 24

‫هتلداری‬ ‫‪www.skift.org‬‬ ‫‪ 8‬نوآوری برای اتاق هتلهای آینده‬ ‫‪AElement‬‬ ‫‪iFlyPad‬‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مرکز ارتباطات مهمان (‪)GCC‬‬ ‫یکــی از شــرکتهای معتبــر وســیله ای بــرای شــارژ‬ ‫کــردن تولیــد کــرده اســت کــه میتوانــد انــواع مختلــف‬ ‫دســتگاههای الکترونیکــی را شــارژ کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫بــا اتصــال گوشــیهای هوشــمند بــه داک‪ ،‬تبدیــل بــه ‪IP‬‬ ‫‪ Speakerphone‬مــی شــود‪ .‬‬ ‫یکــی از شــرکتهای فعــال در زمینــه نــوآوری بــرای جــای‬ ‫قــرار دادن موبایــل یــا تبلــت در زمانــی کــه نمیخواهیــد آن‬ ‫را در دســت نگــه داریــد راه حلــی ارایــه کــرده ا ,