IranSkyMag AUG 2015 - Page 22

‫بازار گردشگری‬ ‫‪www.media.unwto.org.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل آمار گردشگری در سال ‪2014‬‬ ‫بیــش از ‪ 1.1‬میلیــارد نفــر در ســال ‪ 2014‬ســفر خارجــی‬ ‫داشــته انــد‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪20‬‬ ‫در ســال ‪ 2014‬آمــار گردشــگران بیــن المللــی بــا رشــد ‪ 4/7‬درصــدی‪ ،‬بــه ‪ 1/138‬میلیــارد نفــر‬ ‫رســید‪ .‬طبــق پیــش بینــی هــای ســازمان جهانــی گردشــگری (‪ )UNWTO‬در ســال ‪ 2015‬آمــار‬ ‫گردشــگران بیــن المللــی ‪ 3‬تــا ‪ 4‬درصــد افزایــش خواهــد داشــت‪ ،‬کــه در رشــد اقتصــاد جهانــی‬ ‫تأثیــر بســزایی خواهــد گذاشــت‪ .‬نــرخ رشــد امســال نیــز ماننــد ‪ 5‬ســال گذشــته‪ ،‬از حــد میانگیــن‬ ‫باالتــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫در طــول ســال هــای اخیــر گردشــگری بــه یکــی از قدرتمنــد تریــن و تأثیــر گذارتریــن فعالیــت‬ ‫هــای اقتصــادی تبدیــل شــده کــه بــا ایجــاد درآمــد و اشــتغال‪ ،‬نقــش مهمــی در بهبــود اقتصــاد‬ ‫جهانــی خصوص ـ ًا بعــد از رکــود ســال ‪ ،2009‬ایفــا کــرده اســت‪ .‬اروپــا نیــز در حــال خــروج از‬ ‫وضعیــت نابســامان اقتصــادی اســت‪ ،‬و بــه همیــن دلیــل ایــن رشــد در مــورد ایــن منطقــه نیــز‬ ‫صــادق بــوده اســت‪.‬‬ ‫رشــد گردشــگران بیــن المللــی ســال ‪ 2014‬در منطقــه امریــکا ‪ ،% 7‬آســیا و اقیانوســیه ‪ ،% 5‬اروپــا‬ ‫‪ ،% 4‬خاورمیانــه ‪ % 4‬و آفریقــا ‪ % 2‬بــوده اســت‪ .‬زیــر منطقــه ی امریــکای شــمالی بــا ‪ % 8‬رشــد‬ ‫بیشــترین میــزان رشــد را داشــته و منطقــه هــای شــمال شــرق آســیا‪ ،‬آســیای جنوبــی‪ ،‬اروپــای‬ ‫جنوبــی و مدیترانــه ای‪ ،‬اروپــای شــمالی و کارائیــب بــا ‪ % 7‬رشــد‪ ،‬در رتبــه دوم قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫آمــار دقیــق درآمدهــای گردشــگری در ســال ‪ 2014‬هنــوز آمــاده نشــده‪ ،‬امــا در ســال ‪2013‬‬ ‫درآمدهــای گردشــگری معــادل ‪ 1/197‬میلیــارد دالر بــود کــه نســبت بــه ســال قبــل از بحــران‬ ‫(‪ 230 ،)2008‬میلیــارد دالر افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫چشم انداز مثبت به سال ‪2015‬‬ ‫طبــق پیــش بینــی ســازمان جهانــی گردشــگری (‪ ،)UNWTO‬تعــداد گردشــگران بیــن المللــی‬ ‫در ســال ‪ 2015‬بیــن ‪ 3‬تــا ‪ % 4‬رشــد خواهــد داشــت‪ .‬ایــن رشــد در منطقــه آســیا و اقیانوســیه و‬ ‫آمریــکا ‪ 4‬تــا ‪ ،% 5‬اروپــا ‪ 3‬تــا ‪ ،% 4‬افریقــا ‪ 3‬تــا ‪ % 5‬و خاورمیانــه ‪ 2‬تــا ‪ % 5‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طالــب ریفاعــی دبیــر کل ســازمان جهانــی گردشــگری در مراســم افتتاحیــه همایــش گردشــگری‬ ‫جهانــی مادریــد عنــوان کــرد‪« :‬مــا انتظــار داریــم بــا بهبــود شــرایط اقتصــاد جهانــی در ســال‬ ‫‪ 2015‬ایــن رونــد رو بــه رشــد ادامــه یابــد‪ ،‬اگرچــه چالــش هــای زیــادی را پیشــرو داریــم‪ .‬‬ ‫نوســانات قیمــت نفــت باعــث تغییــر در هزینــه هــای حمــل و نقــل خصوص ـ ًا از نــوع هوایــی‬ ‫مــی شــود»‪.‬‬ ‫چشــم انــداز مثبــت بــه ســال ‪ 2015‬توســط شــاخص کانفیدنــس ‪ UNWTO‬تأییــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬طبــق نظــر ‪ 300‬متخصــص گردشــگری کــه ایــن شــاخص را تدویــن کــرده انــد‪ ،‬عملکــرد‬ ‫گردشــگری در ســال ‪ 2015‬رونــد رو بــه رشــد را ادامــه خواهــد داد‪ ،‬امــا بــا نــرخ رشــد پاییــن‬ ‫تــری نســبت بــه ســال گذشــته‪.‬‬ ‫اروپــا جایــگاه خــود را بــه عنــوان پربازدیدتریــن مقصــد گردشــگری دنیــا‬ ‫حفــظ خواهــد کــرد‬ ‫اروپــا بــا ‪ % 4‬رشــد و بــا جــذب بیــ