IranSkyMag AUG 2015 - Page 21

‫‪.5‬بازدید از دهکده هابیتون در نیوزلند‬ ‫‪.3‬خیره شــدن به شفق قطبی در سوئد‬ ‫شــهر «هابيتــون» (‪ )Hobbiton‬بــراي نخســتين بــار در ســال ‪ 1998‬در نيوزلنــد بــه منظــور‬ ‫شــفق قطبــی (‪ )Aurora‬یکــی از پدید ه‌هــای جــوی کــره زمیــن اســت کــه در آن‬ ‫نورهــای رنگیــن و متحــرک در آســمان شــب ظاهــر مــی شــوند و معمــو ًال در عرض‌هــای‬ ‫نفــر در مــاه از ايــن شــهر ديــدن کردنــد‪ .‬خانــه هــای هابیتــون شــباهت زيــادي بــه ســوراخهاي‬ ‫مولکو ل‌هــای موجــود در یون‌ســپهر (یونوســفر) اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫ســاخت فیلــم اربــاب حلقــه هــا ســاخته شــد و بــا ســاخت ايــن دهکــده زيبــا در شــهر توريســتي‬ ‫«هابيتــون» کــه کام ـ ً‬ ‫ا از داســتان هــاي «تالکيــن» گرفتــه شــده بــود‪ ،‬بيــش از ‪ 300‬هــزار‬ ‫نزدیــک بــه دو قطــب زمیــن‪ ،‬براثــر برخــورد ذرات بــاردا ِر بــا ِد خورشــیدی و یونیــزه شــدن‬ ‫زيــر زمينــي كوتولــه هــا دارد‪ .‬هابيتــون در حــال حاضــر بــه عنــوان يكــي از نشــانه هــاي ملــي‬ ‫در ایــن پدیــده شــگفت انگیــز و بــاور نکردنــی رنــگ هــای ســبز‪ ،‬آبــی زرد و بنفــش را‬ ‫نيوزلنــد معرفــي مــي شــود‪.‬‬ ‫نرخ تورهای بازدید از دهکده از ‪ 75‬دالر به ازای هر نفر شروع می شود‪.‬‬ ‫‪.9‬شنا در استخر اینفینیتی در برج مارینا بی سندز سنگاپور‬ ‫در آســمان مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬پــارک ملــی آبیســکو و دره تــورن از بهتریــن مــکان‬ ‫هــا بــرای مشــاهده ایــن پدیــده جادویــی مــی باشـ ffb