IranSkyMag AUG 2015 - Page 20

‫فعالیت های گردشگری جدید‬ ‫‪www.lifehack.org‬‬ ‫پرطرفدارترینفعالیتهایگردشگریماجراجویانه‬ ‫قــدم زدن در بیابان‌هــای بی‌انتهــا‪ ،‬بانجــی‌ جامپینــگ‪ ،‬صعــود بــه قله‌هــای مرتفــع‪ ،‬تــراورس در‬ ‫دامنه‌هــای پرشــیب‪ ،‬شــبی بارانــی را در جنــگل بــه صبــح رســاندن‪ ،‬گام نهــادن در کوهســتان زمانــی‬ ‫کــه طــول مســیر پاکــوب از بــرف پــر شــده؛ اوج کشــمکش بــا قــدرت طبیعــت در لحظــه رســیدن‬ ‫بــه قلــه برف‌خیــز؛ زمانــی کــه دره از آب پــر می‌شــود و کوچک‌تریــن حرکــت می‌‌توانــد عواقــب‬ ‫جبران‌ناپذیــر داشــته باشــد‪ .‬ایــن تجربه‌هــا بــا وجــود دشــواری در دنیــا هــواداران بی‌شــماری‬ ‫دارنــد و گردشــگرانی هســتند کــه مســافت‌های طوالنــی را بــرای تجربــه یکــی از ایــن مــوارد طــی‬ ‫می‌کننــد‪ ‌.‬گردشــگری ماجراجویانــه یکــی از انــواع گردشــگری اســت کــه می‌توانــد هــم مــوارد‬ ‫بــاال و هــم در یــک شــیب مالیم‌تــر رفتینــگ‌‪ ،‬آفــرود‪ ،‬طبیعت‌گــردی‌ در مســیرهای مشــخص‪،‬‬ ‫پاراگالیــدر و… را شــامل شــود‪.‬‬ ‫در دایره‌‌المعــارف گردشــگری‪ ،‬ســفرهای بــا هــدف خــاص بــرای کاوش تجربیــات جدیــد کــه اغلــب‬ ‫شــامل ریســک کــردن یــا کنتــرل خطــر همــراه بــا چالــش شــخصی‪ ،‬در یــک محیــط طبیعــی‬ ‫یــا عجیــب و غریــب می‌شــود‪ ،‬تعریفــی اســت کــه دربــاره گردشــگری ماجراجویانــه ارائــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در جهــان برخــی کشــورها نظیــر کنیــا‪ ،‬نیوزلنــد‪ ،‬نپــال و تانزانیــا از جملــه مشــهورترین مقاصد‬ ‫گردشــگری ماجراجویانــه محســوب می‌شــوند‪ .‬‬ ‫در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــه برخــی از پرطرفدارتریــن فعالیــت هــای گردشــگری ماجراجویانــه در‬ ‫دنیــا اشــاره کنیــم‪:‬‬ ‫‪.1‬سافاری در تانزانیا‬ ‫‪.2‬هلی اسکی در گرینوود آالسکا‬ ‫‪ 16‬پــارک ملــی در صحــرای ســرنگتی تانزانیــا واقــع اســت کــه بهتریــن مــکان بــرای مشــاهده‬ ‫اگــر مهــارت و شــهامت الزم را داشــته باشــید‪ ،‬هلــی اســکی یکــی از تجربیاتــی اســت کــه‬ ‫آفریقایــی‪ ،‬فیــل آفریقایــی‪ ،‬کرگــدن ســیاه و گاومیــش آفریقایــی‪ ،‬از منحصربفــرد تریــن تجــارب‬ ‫تپــه هــای پوشــیده از بــرف دنیــا اســکی کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد بــا هلــی کوپتــر بــه بــاالی تپــه‬ ‫مهاجــرت ســاالنه کل یالــدار مــی باشــد‪ .‬تماشــای حیوانــات شــگفت انگیــزی نظیــر شــیر‪ ،‬پلنــگ‬ ‫اکوتوریســتی اســت کــه مــی توانیــد در زندگــی تــان داشــته باشــید‪ .‬نــرخ تورهــای ســافاری‬ ‫تانزانیــا از ‪ 60‬دالر شــروع مــی شــود‪ .‬ایــن پــارک بــه خاطــر مهاجــرت ســاالنه بیــش از یــک و‬ ‫نیــم میلیــون گاو وحشــی آفریقایــی و ‪ ۲۵۰۰۰۰‬گــور خــر در آن معــروف شــده اســت‪ .‬بــه خاطــر‬ ‫وســعتش و تعــداد زیــاد جانــوران و درنــدگان در آن‪ ،‬ایــن پــارک اغلــب بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫اندوختــه طبیعــی (‪ )nature reserve‬در قــاره آفریقــا شــناخته می‌شــود‪.‬‬ ‫‪.6‬باالرفتن از پل بندرگاه سیدنی‬ ‫‪IRAN SKY GROUP‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مــی توانــد شــما را متحــول کنــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد در بکــر تریــن و هیجــان انگیزتریــن‬ ‫هــای گرینــوود برویــد و جــزو اولیــن کســانی باشــید کــه رد اســکی خــود را بــر روی بــرف‬ ‫هــای تــازه