IranSkyMag AUG 2015 - Page 17

‫غذاهاي بلغاري‬ ‫در ســفر بــه بلغارســتان هيــچ نگرانــي از بابــت غــذا خــوردن نخواهيــد داشــت؛ قيمــت هــاي‬ ‫مناســب خوراكــي هــا بــه شــما اجــازه مــي دهــد رســتوران هــاي متنــوع ايــن كشــور را‬ ‫امتحــان كنيــد و بــه آســودگي از غذايتــان لــذت ببريــد‪ .‬انــواع رســتوران هــا بــا غذاهــاي‬ ‫دريايــي‪ ،‬تركــي‪ ،‬يونانــي و انــواع فســت فــود (‪ )KFC-MC‬در ســواحل ماســه هــاي طاليــي‬ ‫موجــود اســت‪ .‬‬ ‫غذاهــاي بلغــاري نوعــي غــذاي اروپــاي شــرقي انــد كــه از آشــپزي تركــي و يونانــي هــم‬ ‫تأثيــر گرفتــه انــد‪ .‬ايــن غذاهــا بــه علــت شــرايط آب و هوايــي و جغرافيايــي منطقــه داراي‬ ‫ســبزيجات‪ ،‬گياهــان دارويــي و ميــوه هــاي مختلــف هســتند‪.‬‬ ‫انــواع ســوپ هــاي ســرد و گــرم در اينجــا وجــود دارد كــه «‪ »Tarator‬از ســوپ هــاي ســرد‬ ‫معروفشــان اســت‪ .‬يكــي از ســاالدهاي خــاص ايــن كشــور كــه شوپســکا (‪ )Shopska‬نــام‬ ‫دارد‪ ،‬مخلوطــي از گوجــه فرنگــي‪ ،‬خيــار‪ ،‬پيــاز و فلفــل خــام يــا كبــاب شــده اســت كــه بــه‬ ‫همــراه نمــك و b