IranSkyMag AUG 2015 - Page 13

‫پرنــس فردینانــد‪ ،‬دکتــر پاراشــکف را مســئول ایجــاد یــک ایســتگاه زیســت شناســی دریایــی‬ ‫کــرد‪ .‬او از کمــک زیســت شــناس معــروف آلمانــی بــه نــام آنتــون دورن‪ ،‬بنیــان گــذار بــاغ‬ ‫وحــش ناپــل اســتفاده کــرد‪ .‬در ‪ 25‬ژانویــه ‪ 1906‬شــورای شــهر وارنــا بودجــه ســاخت آکواریــوم‬ ‫را متقبــل شــد و بــرای انتخــاب مــکان مناســب بــرای ســاختمان آن‪ ،‬جایــزه در نظــر گرفــت‪ .‬‬ ‫کلنــگ ســاخت آکواریــوم در ‪ 22‬اکتبــر همــان ســال در بــاغ دریــا (‪ )Sea Garden‬بــا حضور‬ ‫خانــواده ســلطنتی‪ ،‬اشــخاص معــروف و مقامــات مســئول زده شــد‪ .‬دابکــو دابکــوف معمــار‬ ‫معــروف آلمانــی طراحــی آن را انجــام داد و نمــای خارجــی ســاختمان توســط نقــش برجســته‬ ‫یــک صــدف عظیــم همچنیــن فســیل هــای جانــوران دریــای ســیاه تزئیــن شــد‪.‬‬ ‫پل آسپاروهوف‬ ‫آســپاروهوف پلــی در وارنــا مــی باشــد کــه منطقــه آســپاروهوف را از طریــق کانالــی بیــن‬ ‫دریــای ســیاه و دریاچــه وارنــا بــه بقیــه شــهر وصــل مــی کنــد‪ .‬ایــن پــل ‪ 2/05‬کیلومتــر‬ ‫طــول‪ 50 ،‬متــر ارتفــاع و ‪ 3200‬تــن وزن و ‪ 38‬پایــه دارد‪ .‬روزانــه ‪ 10000‬وســیله نقلیــه از‬ ‫آن عبــور مــی کننــد‪.‬‬ ‫عمــارت اصلــی در ســال ‪ 1911‬تکمیــل شــد‪ ،‬امــا جنــگ هــای بالــکان و جنــگ جهانــی اول در‬ ‫ســال ‪ 1912‬بازگشــایی آن را بــه تأخیــر انداخــت‪ .‬تــا ســال ‪ 1932‬ایــن ســاختمان محــل اســتقرار‬ ‫یــگان هــای نظامــی و پناهنــدگان بلغــاری بــود و بعــد از آن بــه عنــوان مدرســه مکانیــک و‬ ‫مدرســه ماهیگیــری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬در نهایــت در ســال ‪ 1932‬ایســتگاه زیســت‬ ‫شناســی دریایــی توســط تــزار بوریــس ســوم افتتــاح شــد‪ .‬‬ ‫امــروزه واحــد تحقیقــات آکواریــوم کــه در مجــاورت مؤسســه منابــع دریایــی قــرار دارد‪ ،‬از ‪12‬‬ ‫محقــق و دانشــمند خبــره مرتبــط بــا زیســت شناســی دریایــی‪ ،‬کیفیــت آب‪ ،‬میکروبیولــوژی‬ ‫دریایــی‪ ،‬آبــزی شناســی و پالنکتــون شناســی اســتفاده مــی کنــد‪ .‬کتابخانــه آکوراریــوم وارنــا از‬ ‫‪ 30000‬جلــد کتــاب تخصصــی کــه برخــی از آنهــا منابــع و نقشــه هــای نایــاب مربــوط بــه قــرن‬ ‫نوزدهــم مــی باشــند‪ ،‬برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ســاخت پــل پــس از احســاس نیــاز شــدید بــه اتصــال دریاچــه وارنــا و دریــای ســیاه در‬ ‫ســال ‪ 1973‬آغــاز شــد‪ .‬قراربــود در ‪ 30‬ســپتامبر ‪ 1976‬افتتــاح شــود‪ ،‬امــا در ‪ 8‬ســپتامبر‬ ‫توســط تــودور زوکــف نخســت وزیــر وقــت بلغارســتان افتتــاح شــد‪ .‬بعــد از ‪ 20‬ســال در‬ ‫ســال ‪ 1996‬تعمیــرات و بازســازی بــر روی پــل انجــام شــد و در ســال ‪ 1998‬پایــان یافــت‪ .‬‬ ‫امــروزه ایــن پــل معــروف عــاوه بــر کاربــری حمــل نقــل‪ ،‬بــه منظــور ورزشــهای هیجانــی‬ ‫خصوص ـ ًا ســقوط آزاد (بانجــی جامپینــگ) مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ .‬روزانــه تعــداد‬ ‫زیــادی از گردشــگران بــرای ایــن تجربــه ماجراجویانــه در تورهــای بانجــی جامپینــگ وارنــا‬ ‫شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫دلفیناریوم فستا وارنا‬ ‫دلفیناریــوم فســتا یــک جاذبــه گردشــگری منحصربفــرد در بلغارس ffb