IranSkyMag AUG 2015 - Page 10

‫معرفی مسیر‬ ‫‪www.bulgariatravel.org‬‬ ‫وارنا سرزمین ماسه های طالیی‬ ‫پایتخت ساحلی و تابستانی بلغارستان‬ ‫مــی تــوان بــه راحتــی گفــت وارنــا زیبــا تریــن شــهر بلغارســتان مــی باشــد‪ .‬ایــن شــهر از‬ ‫میــراث تاریخــی و فرهنگــی غنــی برخــوردار اســت‪ .‬وارنــا و حوم