Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 93

se iz grupe servera bira najoptimal- niji resurs za obradu korisničkog zahteva. HTTP omogućava recimo i load balancing pomoću API ver- zije, gde je API verzija ugrađena u URI ili poseban HTTP header. Na ovaj način load balancer može ra- zlikovati korisničke zahteve i osigu- rati da je zahtev poslat na obradu na odgovarajući back-end servis. I na kraju pitanje – i dalje misli- te da vam LB nije potreban? Ovde smo naveli tek nekoliko karakteris- tika load balancera, a ako pogleda- mo F5 portfolio i njihov proizvod F5 Local Traffic Manager, uverićete se danas, u ovom zahtevnom online svetu, je napredna distribucija tog istog saobraćaja. Ali, load balanceri poput F5 LTM proizvoda nude i na- predne optimizacije saobraćaja koji prolazi kroz njih – od optimizacija na TCP nivou, pa sve do brojnih opti- mizacija na aplikativnom nivou. Oni nude monitoring svih delova siste- ma i offload pojedinih funkcija sa servera, kako bi se osiguralo da se uvek bira najbolji resurs za obra- du korisničkog zahteva i da serve- ri rade upravo ono za šta su i na- menjeni – isporučuju aplikacije ko- risnicima. Io koliko još dodatnih funkcija tu po- stoji. Da, osnovni zadatak load ba- lancera je oduvek bila distribucija saobraćaja na pozadinskim serveri- ma. Osnovni zadatak load balancera Za više informacija o F5 LTM produktu, kao i ostalim produktima iz F5 portfelja – kontaktirajte nas! Route and Return – L7 (HTTP) Load Balancing Ne samo HTTP nego i drugi proto- koli omogućavaju load balancing na osnovu informacija na aplikativnom nivou. Međutim, spominjemo HTTP protokol kao danas verovatno naj- rasprostranjeniji i najkorišćeniji kada su u pitanju aplikacije. HTTP protokol je izrazito fleksibi- lan i ima mogućnost load balancin- ga na bilo čemu, uključujući i HTTP payload. Većina korisnika donosi load balancing odluku na osnovu onoga što je zapisano u nekom od HTTP headera: host, cookie, user agent, itd. Međutim, opseg HTTP protoko- la omogućava load balancing apso- lutno svega što vam padne na pa- met. Load balancing kod HTTP pro- tokola prvo podrazumeva usmera- vanje korisničkih zahteva, a tek onda load balancing. Kad dođe korisnički zahtev, prvo se bira virtuelni server na koji se zahtev šalje, a nakon toga Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security