Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 91

U osnovnom obliku GSLB koristi DNS-based load balancing – znači da postoji lista IP adresa koja je poveza- na sa domenom i ako prva nije dostu- pna ide na drugu, pa na treću, itd. Ovaj proces nije tako napredan, ali pred- stavlja osnovu na koju se nadograđuju napredne funkcije. Stoga je moguće proveriti performanse određenog data centra i doneti odluku o usmeravanju korisnika u zavisnosti od te informaci- je ili usmeriti korisnike ka geografski bližem data centru. Bez obzira na to koja je opci- ja odabrana, GSLB omogućava da se korisnički zahtevi raspodele između fizički odvojenih lokacija vraćanjem adrese dostupne, odnosno odabrane, lokacije. snika na onaj resurs koji je dostupan. Međutim, i tu postoji nekoliko metoda i faktora koji se mogu uzeti u obzir. Na primer, običan Round Robin ne uzima u obzir performanse servera. Ako radi- mo load balancing na osnovu minimal- nog broja konekcija (Least Connection) možemo značajno uticati na perfor- manse servera. Iz ovoga se vidi da pravilan izbor metoda load balancinga može imati veliki uticaj na dostupnost aplikacija i rad sistema u celini. Old School Load Balancing U ovom slučaju aplikacije se nalaze na više servera, a serveri su raspoređeni u grupe u zavisnosti od aplikacija koje opslužuju. Ideja je da pošaljete kori- Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security