Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 9

O 2. Potreban je novi model za procenu pretnji i bezbednosti cenjivanje i posmatranje bezbednosti sa generaci- jskog gledišta daje novu perspektivu iz koje se veoma mno- go može zaključiti. Zapravo ovaj novi model i nova perspektiva je veoma sveta o njihovim infrastrukturama i rezultati potvrđuju da je većina bez- bednosnih infrastruktura po genera- ciji opasno iza nivoa napada od kojih treba da zaštite. Ovo stanje stvari je zaista urgentno i zapanjujuće. U ranim generacijama bilo je efi- kasno dodavati novi bezbednosni proizvod za svaki novi tip napada potrebna u IT bezbednosti, jer su stare, tradicionalne metode neuspešne. Pregled i procena IT bezbednosti kroz generacijske objektive otkriva neke vrlo impresivne, čak iznenađujuće uvide. Zašto i kako se ovo moglo dogo- diti? Napredovanje napada je mno- go brže od sposobnosti preduzeća da procene, odaberu i primene nove bezbednosne tehnologije potrebne za zaštitu od novih napada. Napadači slo- bodno funkcionišu i mogu da napre- duju bez ometanja, dok su preduzeća sputana vremenom potrebnim za ispitivanje stanja, kontrolom prome- na, kontrolom usklađenosti, nedostat- kom osoblja, ograničenjima budžeta – i svojom „best of breed” infrastruk- turom. Teško je nastaviti sa dodava- njem više proizvoda u već operati- vno tešku bezbednosnu infrastruktu- ru. Suština je da preduzeće ne može da drži korak. ili aplikacije. Međutim, model dizaj- niranja i primene bezbednosti „po- stoji novi napad, primeni novi pro- izvod” ne funkcioniše. Ovaj pristup stvara bezbednosnu infrastrukturu od „best of breed”, neintegrisanih pro- izvoda bez centralnog deljenja ili menadžmenta pretnji. A zato što oni nisu integrisani i ne mogu deliti in- formacije o napadu u realnom vre- menu, žrtvuju se pravovremenost i najveća tačnost i većina ih je „detect- only”. Ove „best of breed“ imple- mentacije su operativno neefikasne, jer se mogu sastojati od 20-30 i više bezbednosnih proizvoda. Upavljanje toliko proizvoda zahteva više oso- blja za bezbednost – u vreme kada 1. Nivoi poslovne sigurnosti su niži od nivoa napada koji dolaze na njih Konkretno, većina poslovne bez- bednosti je samo na drugoj i trećoj generaciji bezbednosti, i pored toga što su današnji napadi u daleko na- prednijoj i štetnijoj petoj generaciji. U Q1 2018 Check Point je anketirao 443 stručnjaka za bezbednost širom Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security