Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 75

paciteta i vreme rada (uptime) postro- jenja. Štaviše, samo je 24-časovna bez- bednost imala bolji rezultat, sa 85%. Ako bi mogli da nadgledaju/prate daljinske servise, 41% ispitanika koji trenutno ne koriste te usluge je rekao da bi bilo verovatnije da bi ih koristi- li. Od onih koji već koriste te usluge, 45% je reklo da bi to radili češće uko- liko bi mogli da daljinski nadgledaju rad u toku. Samo 13% ispitanika je reklo da mogućnost nadgledanja ne bi činila razliku u odnosu na njihovu upotrebu daljinskih servisa. U ovom trenutku se možda pitate kako da pristupite implementaciji bez- bednog portala koji bi omogućio kli- jentima da daljinski nadgledaju ser- vise. U velikom broju slučajeva, odgo- vor leži u vašem softveru za upravlja- nje infrastrukturom data centra (data center infrastructure management – DCIM). Kao što studija kompanije 451 Research razjašnjava, podaci se u por- tale klijenata ubacuju iz DCIM softve- ra. U stvari, studija kaže da ta funk- cionalnost može da pomogne da se opravdaju troškovi investicije u DCIM. Neke od najvrednijih prednosti DCIM-a, kao što su smanjivanje rizika i izgradnja poverenja i lojalnosti klijena- ta pomoću transparentnosti, je najteže kvantifikovati. Zbog toga je kompanija pitala korisnike kolokacije da li bi radi- je koristili daljinske servise ako bi mo- gli da „vide“ šta se dešava putem por- tala. Jasno, odgovor je bio jedinstve- no „Da“. Korisnički portali zasnovani na DCIM-u mogu da podrže prodajne akti- vnosti tako što će olakšati diferencijaci- ju između dva naizgled slična pružaoca usluga kolokacije. Dobro dizajnirane komandne table (dashboards) za kli- jente koje mogu da imaju „vau“ efekat često postanu tačka fokusa posete kupca i, uz veze ka sistemima finansi- ja i modeliranja, početak detaljne po- slovne diskusije. Korisnički portali koje korisnici generalno vole uključuju po- nude „na zahtev” za administraciju i upravljanje – bilo u obliku kontrol- nih tabli sa prikazima agregiranih usluga, alatki za nadgledanje i mere- nja performansi ili jednostavne inte- gracije sa drugim platformama i po- dacima. DCIM takođe može da pomogne pružaocima usluga kolokacije da nad- gledaju svoje data centre i unapređuju energetsku efikasnost, kako bi snizili cene i povećali profit. Studija je poka- zala da su klijenti svesni ove ideje, gde je 65% njih reklo da bi radije koristili pružaoca usluga koji koristi DCIM soft- ver za nadgledanje njihovih objekata. Kao što anketa jasno ukazuje, im- plementacija DCIM-a može da do- nese mnogo koristi pružaocima uslu- ga kolokacije, uključujući dodatne prihode od novih usluga kao što su daljinski servisi. Pored toga, poveziva- nje DCIM-a na BMS i rešenja nadgle- danja snage (Power Monitoring) može da pruži poboljšane performanse, kao i bolju preglednost u SLA-ove. DC IM je bila samo jedna od mnogih tema obuhvaćenih izveštajem kom- panije 451 Research koji se zove „Customer Insight: Future-proofing your colocation business“ („Uvid u klijente: obezbeđivanje vašeg kolo- kacijskog poslovanja za budućnost“). On je pun vrednih rezultata anketa koji će vam pomoći da unapredite poslovanje. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security