Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 71

uređaja i 2 miliona senzora. Povratne informacije klijenata u vezi sa rezultati- ma njihovih EcoStruxure IT implemen- tacija potvrđuju sve veću potrebu za rešenjem za upravljanje data centrima zasnovanom na cloudu. Naši rani usvajači arhitekture Eco- Struxure IT već vide rezultate u svom poslovanju, kao i kod svojih kupa- ca. Danijel Harman, sistemski inženjer za automatizaciju zgrada u kompani- ji Peak10 + ViaWest, Inc, objasnio je zašto je EcoStruxure bio najbolje re- šenje za upravljanje data centrom za njegovu firmu: „Više od 4.200 kli- jenata se pouzdaje u ViaWest da isporuči hibridna IT infrastruktur- na rešenja koja uključuju kolokaci- ju, međukonektivnost, cloud, upra- vljiva rešenja i profesionalne usluge. Izabrali smo EcoStruxure IT arhitek- turu nezavisnu od proizvođača kom- panije Schneider Electric kao jedins- tvenu platformu za nadgledanje svih različitih uređaja u našim data centri- ma putem njihove Mobile Insights aplikacije, daljinske usluge za inter- nu zamenu polise za eskalaciju, kao i zbog opšteg pravca njihovog plana inovacija“. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security