Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 7

nosti i skalabilnosti. I pored toga, ovaj zaokret donosi izazove kao što su osiguravanje zakonske i regulatorne usklađenosti (što je navelo 51% prisu- tnih na Security samitu), integrisanje on-premises bezbednosnih tehnologi- ja sa bezbednošću clouda (49%) i postavljanje konzistentnih politi- ka bezbednosti u svim okruženjima (41%). Dok nekoliko organizacija veru- je da usvajanje clouda donosi veći rizik od povrede podataka, kompleksnost upravljanja hibridnom arhitekturom je izazov za sve. Što se tiče mobilnosti, proliferacija endpoint uređaja povećava površinu napada organizacije koju hakeri ciljaju, dok široko rasprostranjeno korišćenje mobilnih aplikacija povećava rizik od ranjivosti i čak napada lanaca snab- devanja (u kojima grupe sajber krimi- nalaca rasprostiru aplikacije s malver sadržajem kroz kooptiranje legitimnih naloga na tržištima aplikacija). Izazov mobilne bezbednosti se ogleda u ra- zvoju tržišta: u CEE regionu tržište mo- bilnog enterprise bezbednosnog soft- vera se povećalo za skoro 12% u 2017. godini, na više od 42 miliona dolara. Investicije su snažno porasle u obla- stima upravljanja identitetom i pri- stupom (do 14,7%), upravljanja mo- bilnim pretnjama (do 14,6%) i upra- vljanja bezbednošću i ranjivostima (do 12,9%). Zajedničk a nit u svemu ovom je menadžment, što naglašava značaj svakog implementiranog rešenja koje omogućava IT i security administrato- rima da centralno: osiguraju nabavku novih uređaja, primene zakrpe i poli- tike, upravljaju pravima pristupa, povu- ku ili obrišu izgubljene ili ukradene uređaje, sklone korporativne podatke i ukinu pristup kada zaposleni napu- sti kompaniju i, naravno, nadgledaju i skeniraju uređaje i saobraćaj zbog po- tencijalno maliciozne aktivnosti. Na veoma širokom nivou, IDC vidi promenu u sastavu tržišta bezbedno- sti: iako se investicije u bezbednosni softver i dalje neprekidno povećavaju, a tržište sigurnosnih uređaja prati obrasce ciklične potrošnje, motor rasta tržišta su sigurnosne usluge. Ovo re- flektuje više faktora, uključujući: − sve veću složenost upravlja- nja bezbednošću kroz on-premises i cloud arhitekturu − problem pronalaženja, regru- tovanja i zadržavanja kvalifikovanih i iskusnih stručnjaka za bezbednost − potencijal da se usvoje inovativne sigurnosne tehnologije koje zahtevaju specifično znaje za efikasnu primenu i korišćenje − dostupnost većih nego ikad re- sursa za obaveštavanje o pretnjama koji mogu značajno da unaprede svest i zaštitu – ako je organizacija u stanju da ih iskoristi Zbog toga će u narednim godinama upravljane usluge bezbedosti i bez- bednosni konsalting snažno rasti. Ukratko, bezbednosne pretnje su veće nego ikada ranije, ali po- javljuju se inovativna bezbednosna rešenja i sve veće mogućnosti ser- visa koji mogu pomoći organizaci- jama da unaprede svoju bezbed- nost. Digitalna transformacija dono- si rizik, ali i pored toga prilike mogu nadmašiti rizik ako kompanije usvoje holistički i strateški pristup bezbed- nosti, ugrađujući je u planove, dizajn i procese razvoja. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security