Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 66

Studije slučaja Bez istorijskih poplava i nakon tri dana obilnih padavina Osnovan 1580. godine na ušću Rio Plate, Buenos Ajres je podložan obilnim godišnjim kišama. S obzi- rom na staru infrastrukturu i gustu populaciju, poplave ovde predsta- vljaju istorijski problem. Začepljeni odvodni kanali su usporavali grad, prouzrokovali oštećenje imovine, a tokom nekih godina čak rezultova- li i gubitkom života. Međutim, ne- davno, ni nakon tri dana obilnih pa- davina, grad nije zadesila nikakva poplava. Korišćenjem SAP HANA platfor- me za analizu senzorskih podataka iz odvodnih kanala u realnom vremenu i SAP mobilne platforme kako bi se osiguralo da su ulice i odvodni kanali čisti, grad Buenos Ajres se dobro pri- premio za ublažavanje rizika prouzro- kovanih jakim kišama. Ovaj grad ko- risti SAP rešenja za održavanje svo- je infrastrukture, upravlja složenim ugovaračkim i dobavljačkim veza- ma, unapređuje usluge i poboljšava kvalitet života. Vlada ovog argentinskog grada je postavila konkretne ciljeve kako bi omogućila visoku funkcionalnost u upravljnju svih procesa neophod- nih za normalan život i razvoj grada. Glavni je bio upravljanje resursima koji održavaju preko 700.000 sta- vki, uključujući ulice i svetla, par- kove, autobuske stanice, odvode, zgrade i mostove. Imperativ je bio i brz odgovor na zahteve za uslu- gama i unapređivanje sakupljanja otpada, kao i predviđanje i spre- čavanje pojave poplava koje uzro- kuju štetu i gubitke. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security Rešenje je pronađeno: omogu- ćeno je sakupljanje, nadgledanje i analiza senzorskih podataka iz odvo- da u realnom vremenu, vremen- ski izveštaji i back-end SAP softerski sistemi korišćenjem SAP HANA plat- forme. Pojednostavljena je procedu- ra dobijanja dozvola za snabdevački i ugovarački menadžment uz po- moć SAP Customer Relationship menadžmenta i SAP ERP aplikaci- ja. Omogućeno je praćenje perfor- mansi izvođača i zadataka vezanih za održavanje SAP mobilnom plat- formom. Dalje je poboljšana i opti- mizovana IT infrastruktura SAP mobil- nom platformom i SAP tehnologijom za integraciju procesa, a inspektorima su omogućene Mobilne aplikacije. Kao ključne prednosti Buenos Ajres je dobio čiste ulice i čiste odvodne kanale, a povećane su i bezbednost i transparentnost za građane.