Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 63

transformacione tehnologije – koji omogućuje kompanijama da budu inovativne u svom poslovanju i da na taj način redefinišu poslovne procese. Upoznajte SAP Leonardo sistem. Naziv SAP Leonardo je inspirisan renesansnim arhitektom i filozofom Leonardom da Vinčijem za koga se verovalo da poseduje moć imaginaci- je za stvaranje pionirskih pronalazaka. future-facing tehnologije i mogućnosti u SAP Cloud Platformu, koristeći SAP-ove Design Thinking Servise. Ova platforma će pomoći organi- zacijama da idu napred sa svojim pro- jektima digitalne transformacije, a kao moćan portfolio omogućava im da brzo inoviraju, skaliraju nove modele i stalno redefinišu svoje poslovanje. SAP je razvio Leonardo platfor- mu kao novi digitalni sistem ino- vacija koji pruža softver i mikroser- vise, pomažući korisnicima da dobi- ju moćne tehnologije kao što su IoT To je holistički digitalni inovacio- ni sistem koji besprekorno integriše (internet of things), ML (machine learning), Blockchain, Analitika i Big SAP Leonardo - digitalni inovacioni sistem Data, pružajući im time mogućnost za izgradnju novih i konkurentnih po- slovnih modela i procesa. On nam daje portfolio rešenja koja nam pomažu da zamislimo, dizajniramo i implementi- ramo nove, inovativne i inteligentne end-end procese pomoću mašina i lju- di. Inteligentno povezivanje ljudi, stvari i preduzeća U osnovi SAP Leonardo olakšava preduzećima da se prilagode novi- jim tehnologijama, integrišu ih u svoje poslovanje i besprekorno ska- liraju. Kao sistem digitalnih inovacija, Leonardo platforma integriše nove tehnologije uz metodologiju Design Thinking i uključuje metodologi- ju dizajnerskog razmišljanja. To po- maže organizacijama da otkriju i is- koriste sve zahteve projekta digi- talne transformacije i izgrade apli- kacije koje im pružaju bolje uvide koristeći naprednu analitiku. SAP Leonardo pruža nove mogu- ćnosti i u future-forward tehnologi- jama, koje dodaju veliku vrednost duž digitalnog putovanja vaše kompanije. No, to je napravljeno čak i vrednijim zato što je izgrađeno na SAP HANA, Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security