Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 62

SAP Leonardo – inovacija na dohvat ruke U digitalnoj ekonomiji mogućnosti za poslovanje su neograničene, a SAP definitivno preuzima vođstvo svojom novom platformom „SAP Leonardo” kao nečim što omogućava preduzećima digitalnu inovaciju. Za bilo koji posao važno je predvideti konstantnu potrebu za promenom i inovacijom i biti deo transformacije koja pomaže rastu poslovanja. SAP Leonardo je jedna od takvih platformi koja kompanijama može da pruži novi pristup promeni svesti i potrebi da se biznis organizuje na inovativniji način kako bi im olakšao put kroz spomenutu transformaciju. N ikada ranije nije bilo to- liko mnogo dostupnih obećavajućih tehnologi- ja kao što je to slučaj danas. Mnoga preduzeća su spremna da ih kapitalizu- ju, svesna da samo uz njihovu pomoć mogu da postignu promenu neo- phodnu za uključenje u digitalnu eko- nomiju. Prema istraživanju MIT Sloan Management Review, Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem, kom- panije koje 50% ili više poslovanja os- tvaruju digitalnim putem imaju 32% rasta profita. Od mašinskog učenja do blockcha- ina, clouda, interneta stvari (IoT), pa- metnih uređaja, analitike i još mnogo toga, kompanije žele da rade pame- tnije a ne napornije i da iskoriste nove mogućnosti koje imaju za poslovanje. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security Cilj kompanije SAP je da uz inovativnu tehhnologiju pomogne kompanijama iz različitih industrijskih grana i linija po- slovanja širom sveta. SAP rešenja ko- risti više od 350.000 korisnika čiji siste- mi pokreću 70% svetskih transakcionih podataka, čime je SAP stekao globalnu poziciju lidera u enterprise aplikacijama. Sada je SAP razvio jedini svetski ino- vati vni sistem koji integriše današnje