Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 61

Mogućnosti koje pruža ekonomija podataka Mogućnosti se otvaraju i kroz sazre- vanje i veću sofisticiranost cloud com- puting pristupa na nivou infrastruk- ture, platforme i softvera. Sposobnost prikupljanja i analiziranja podataka u neverovatnim količinama i brzinama omogućena je cloud tehnologijom i njenom sposobnošću povezivanja različitih sistema, procesa i silosa po- dataka preko zajedničkih, sigurnih pla- tformi. Nije slučajno da je vrednost podata- ka eksponencijalno porasla sa usva- janjem end-to-end cloud tehnologije. Ako su podaci sirovina koja će vodi- ti poslovanje i inovacije budućnosti, onda će cloud koji povezuje hetero- gene sisteme i podatke biti sredstvo za ekstrakciju i sveobuhvatno istraživanje potencijala i vrednosti te sirovine. Imajući navedeno na umu, kompa- nije treba da posmatraju GDPR kao priliku za bolje usklađivanje svojih or- ganizacija. Regulativa zaštite podata- ka će postati detaljnija i preciznija, a jasan pogled na to kako će se poda- ci kretati kroz poslovanje će biti od presudnog značaja za sprovođenje promena – uz dodatni benefit efika- snijeg poslovanja. Možda je sada dovoljno da se kom- panija pridržava GDPR zahteva, ali gledajući dugoročno, kompanije bi trebalo da se fokusiraju na diferenci- ranje svog poslovanja na konkuren- tnom tržištu. Nema vremena za gubljenje Podaci o klijentima nisu jedini ko- jima je potrebna zaštita. Podjednako je važno da organizacije obezbede da njihovi IT sistemi i baze podataka budu sposobni da izdrže napade kao i da zaposleni upravljaju osetljivim infor- macijama na savesniji način. Pomak u smeru GDPR-a podjednako se odno- si na unapređenje procesa, razvoj lju- di, kao i obezbeđenje sigurnosti infor- macija u tehnološkom smislu. Na putu ka GDPR, kompanije na raspolaganju imaju pouzdane save- tnike. IT vendori, uključujući Oracle, preuzeli su ulogu u pomaganju kom- panijama da prilagode svoju bezbed- nosnu arhitekturu zahtevima GDPR-a. Bilo da se kompanije odluče da ko- riste eksternu pomoć ili da na ovaj put krenu same, odbrojavanje do stupa- nja GDPR-a na snagu je uveliko u toku i niko sebi ne može da priušti luksuz odlaganja. Svakodnevni izazovi sa ko- jima se kompanije suočavaju jesu kon- tinulani i važni, ali vlade i potrošači nisu ništa manje nepopustljivi zbog potrebe za promenama, a organizacije se mora- ju pripremiti za ispunjavanje ovih oče- kivanja. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security