Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 52

ovih uređaja, sve ih treba zaštititi. Email je najčešći način na koji sajber kriminalci distribuiraju pretnje. Prema Symantecovom izveštaju o bezbed- nosti na internetu iz 2017. godine, je- dan od 131 emaila sadržao je mal- ware, a 61% organizacija pogođeno je ransomwareom. Jedan zaposleni u prosečnom malom preduzeću primi devet ma- licioznih emailova mesečno. Ako preduzeće ima 10 zaposlenih, broj malicioznih mejlova se ude- setostručuju, a samim tim i šansa da se preduzeće zarazi malwareom. Symantec Small Business rešenja Malware i tehnike kojima se „loši momci“ koriste stalno se usavršavaju i evoluiraju, ali ni dobri momci ne sede skrštenih ruku. Nova generacija rešenja za za- štitu endpointa i emaila koje nudi Symantec uspešno se bori sa na- prednim pretnjama koristeći nove tehnologije koje pružaju višeslojnu i sveobuhvatnu zaštitu. Symantec je vodeća svetska kompanija u oblasti sajber bezbed- nosti. Symantec rešenja pružaju zaštitu kako najvećim svetskim kom- panijama, tako i malim i srednjim preduzećima i privatnim licima. Za- hvaljujući najvećoj civil- noj obaveštajnoj mreži i ogromnoj količini po- dataka o pretnjama, Symantec efika- sno štiti od poznatih i nepoznatih pre- tnji. Više godina zaredom Symantec je u vrhu rang lista i testova (Gartner Magic Quadrant, AV test i drugi) sa najefikasnijim proizvodima za zaštitu sistema i podataka. Imajući i vidu da mala i velika pre- duzeća imaju različite infrastrukture i resurse, a da nezavisno od veličine imaju potrebu za kvalitetnim bez- bednosnim rešenjima, Symantec nu- di rešenja koja su prilagođena ve- ličini i karakteristikama preduzeća. Nezavisno da li su namenjena malim ili velikim firmama, zaštita koju pru- žaju je bez premca. Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (SEP SBE) je rešenje cloud-based za zaštitu end- pointa, namenjeno malim i srednjim preduzećima sa ograničenim IT resur- sima. SEP SBE je jednostavan za kori- šćenje, brzo i efikasno zaustavlja vi- ruse i malware i ne utiče negativno na produktivnost. Rešenje analizira preuzete fajlove i aplikacije i stavlja do znanja zaposlenima kojim fajlovi- ma i aplikacijama mogu da veruju, a koje treba da izbegavaju. SEP SBE se instalira za nekoliko minuta i ne zahteva specijalnu obu- vam je potrebna samo web konek- cija, nema potrebe za novim hard- verom. Preko portala lako se kreiraju prilagođene polise za različite uređaje i jednostavno se upravlja korisnicima i grupama, bez obzira na njihovu lo- kaciju. SEP SBE pruža petoslojnu zaštitu u jednom agentu kojim se upravlja iz jedne konzole. Pet slojeva zaštite su: 1. Mreža - Tehnologija za zaštitu mreže analizira dolazeće podatke i blokira pretnje dok putuju kroz mrežu pre nego što stignu do endpointa 2. Fajl - Antivirus traži i uništava mal- ware u sistemu i štiti od virusa, crva, trojanaca, spywarea, botova, adwarea i rootkita 3. Reputacija - Symantecova jedin- stvena tehnologija Insight pravi kore- laciju između desetina milijardi veza između korisnika, fajlova i veb sajto- va. Analizirajući njihove ključne atri- bute, Insight precizno utvrđuje da li je fajl dobar ili loš i dodeljuje svakom fa- jlu ocenu reputacije. Na ovaj način i do 70% se smanjuje trajanje skeniranja. 4. Ponašanje - Sonar tehnologi- ja koristi veštačku inteligenciju i štiti ku administratora. Dodavanje i uklanjanje korisnika i uređaja obavlja se u samo nekoliko klikova. Upravljanje uređajima se obav- lja sa jedne centralne lokacije, a za to od zero-day pretnji. Efikasno zausta- vlja nove i nepoznate pretnje tako što nadgleda ponašanje fajlova dok se izvršavaju u realnom vremenu i utvrđuje da li je fajl rizičan. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security