Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 51

smo bezbedni, imamo antivirus“, iako je to neretko besplatna verzija AV soft- vera. Ipak, pretnje njihovoj sigurnosti su stvarne i sve ozbiljnije. Prema istraživanju Ponemon in- stituta, procenat malih preduzeća koja su pretrpela sajber napad po- rastao je sa 55% u 2016. godini na 61% u 2017. Jedna od interpretacija ovih rezul- tata je da su sajber kriminalci pomeri- li fokus napada sa velikih na mala i sre- dnja preduzeća. Druga moguća inter- pretacija je da su mala preduzeća ra- njivija na sajber napade. Sajber kriminalcima su manje kom- panije lakša meta zato što mnoge od njih ne mogu da priušte ili se čak i ne trude da implementiraju adekvatna bezbednosna rešenja. Ne samo što su sve češća meta sajber napadača, nego napadi sku- po koštaju mala i srednja preduzeća. Za razliku od velikih kompanija, mala i srednja preduzeća ne smeju sebi da priušte da budu žrtve sajber napada. Istraživanja pokazuju da kada su male firme bile pogođene sajber napadom, samo 60% njih je nastavilo poslova- nje u periodu od šest meseci nakon napada. Drugim rečima, nakon što su se suočili sa sajber napadom, 40% ma- lih preduzeća je prestalo da postoji! Kako se zaštititi? Jasno je da je i malim preduzećima potrebna bolja zaštita od antivirusa, ali sada se otvaraju nova pitanja, šta treba zaštititi, na koji način i po ko- joj ceni? Mala i srednja preduzeća imaju vrlo ograničen budžet za IT. Osim toga, mnogi vlasnici i zaposleni u malim preduzećima nemaju neo- phodne veštine i znanja da upravlja- ju IT sistemom i da se bave pitanji- ma IT bezbednosti. Ne treba rasipati sredstva na rešenja koja se neće ko- ristiti, ili će se koristiti pojedine funk- cije, jer je podešavanje i korišćenje previše komplikovano. Kako pronaći optimalno rešenje za bezbednost malih i srednjih pre- duzeća, koje neće isprazniti račune i ne zahteva angažovanje još ljudi? Svako preduzeće treba da zaštiti najmanje dve ključne tačke sistema – Endpoint i Email. Endpoint može da bude server, desktop, laptop, tablet ili telefon. S obzirom na to da se osetljivim po- slovnim podacima pristupa sa svih Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security