Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 37

• 282.807.433 jedinstvena URL-a su identifikovana kao zlonamerni pomoću veb antivirus komponenti • Pokušaji infekcije malverom čiji je cilj da ukrade novac putem onlajn pri- stupa bankovnim računima registrovani su na računarima 204.448 korisnika • Fajl antivrus kompanije Kaspersky Lab detektovao je ukupno 187.597.494 jedinstvenih zlonamernih i potencija- lno neželjenih objekata • Rešenja za mobilnu bezbednost kompanije Kaspersky Lab takođe su detektovala: - 1.322.578 zlonamernih instala- cionih paketa - 18.912 trojanaca za mobilno ban- karstvo (instalacionih paketa) Kako bi smanjili rizik od inficiranja, korisnicima se preporučuje sledeće: • Redovno ažurirjate softver in- staliran na vašem računaru, i uključite mogućnost automatskog ažuriranja ako je ona dostupna. • Kad god je to moguće, izaberite prodavca softvera koji pokazuje od- govoran pristup problemu ranjivosti. Proverite da li prodavac softvera ima svoj sopstveni program nagrađivanja za otkrivanje bagova. • Koristite robustna bezbednosna rešenja koja poseduju specijalne funk- cije za zaštitu protiv eksploita, poput automatske prevencije eksploita. • Redovno sprovodite skeniranje sistema kako biste pronašli potenci- jalne infekcije i uverili se u to da je vaš softver potpuno ažuriran. • Preduzeća treba da koriste bez- bednosno rešenje koje im pruža kom- ponente za upravljanje ranjivostima, pečevima i prevenciju eksploita, po- put rešenja Kaspersky Endpoint Se- curity for Business. Funkcija upravljanja pečevima automatski eliminiše ranjivo- sti i proaktivno ih sanira. Komponenta za prevenciju eksploita prati sum- njive aktivnosti ili aplikacije i blokira izvršenje zlonamerih fajlova. Io Pročitajte punu verziju izveštaja kompanije Kaspersky Lab o evoluciji IT pretnji na sajtu Securelist.com. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security