Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 31

distribuciju ili brojne državne en- titete i institucije u jugoistočnoj Evropi bio je sposobnost rukova- nja izuzetno velikom količinom in- formacija, dovođenje u korelaciju svih podataka u realnom vremenu i fokusiranje na podatke od ključnog značaja za bezbednosnu reakci- ju. Oni biraju IBM QRadar platfor- mu kako bi im pomogla da razumeju šta je važno u tom moru informaci- ja. Ne radi se samo o praćenju radi bezbednosnih upozorenja, već je cilj znati šta treba učiniti u pravom tre- nutku. Za većinu njih to je bio osnovni ele- ment u izgradnji Security Operation Centra (SOC) – QRadar je pamet, oči i srce njihovog SOC-a. Drugo – „mind the gap”. Zajednički problem za većinu kompanija je jaz u smislu kvalifikovanih bezbednos- nih resursa. Očekuje se da će do 2020. godine biti 1,8 miliona nepopunjenih radnih mesta u sektoru sajber bezbed- nosti! (The 2017 Global Information Security Workforce Study: Women in Cybersecurity) Kompanije u SEE koje snabdeva- ju prirodnim gasom dopremajući ga preko gasovoda do rezidencijalnih i komercijalnih korisnika bile su u sličnoj situaciji kad su tražile alter- nativno rešenje koje bi im pomoglo da zatvore ili bar smanje ovaj jaz. Put koji su one izabrale bio je građenje od kognitivnih cigli – veštačka in- teligencija isporučena preko IBM QRadar Advisor with Watson. Ideja je bila obezbediti im stručnog asis- tenta ili savetodavnu sposobnost, tako da bi oni mogli da iskoriste ce- lokupno skupljeno ljudsko znanje i učine svoje bezbednosno osoblje efikasnijim i edukovanijim. QRadar Advisor sa Watsonom je korišćen od strane osoblja za bezbednosnost kako bi se skratilo vreme potrebno za istraživanje incidenata – od dana i nedelja na sate ili minute. Konačno, kompanije imaju pro- blem sa složenošću alata – na primer, ja sam otkrio da je jedna banka koristi- la 85 različitih alata od 45 bezbednos- nih vendora. Ne iznenađuje da sa sva- kim dodatim alatom rastu troškovi ve- zani za instalaciju, konfiguraciju, up- ravljanje, nadogradnje i zakrpe. I sa nedostatkom veština koji ugrožava in- dustriju, neophodna ekspertiza nije uvek dostupna, tako da je lako vi- deti kako više pretnji nastavlja da generiše više vendora, više alata – i više glavobolje. Sve širi bezbednosni arsenal frag- mentiranih, nepovezanih point proi- zvoda dodao je veliku kompleks- nost bez značajnog poboljšanja uku- pne bezbednosti organizacije. Re- zultat? Uvećana infrastruktura koja otežava praćenje čitave mreže, često ostavljajući bezbednosne timove da rade u mraku. Zbog toga kažemo da je vreme da se zauzme više holistički pristup bez- bednosnom portfoliju. IBM Security imunološki sistem je potpuno inte- grisani pristup koji omogućava svo- jim komponentama da rastu i pri- lagođavaju se u okviru infrastrukture – radeći zajedno da bi povećale efi- kasnost, tako da obaveštenja, vidlji- vost i izvodljivi uvidi mogu da se ispo- ručuju širom sistema. IBM nadgleda 35 milijardi događaja dnevno za 17.500 klijenata u više od 133 zemlje. Kombinovanjem bezbed- nosnog imunološkog sistema sa na- prednim kognitivnim računarstvom, mi omogućavamo organizacijama da nastave da inoviraju istovremeno obezbeđujući svoje najkritičnije po- datke i procese. I da se vratimo na početno pitanje... Čini se da je najvažnije pitanje: Kako su moji podaci zaštićeni? Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security