Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 29

ciju, zašto ona traži vašu dozvolu za pristup vašem telefonskom imeniku i GPS podacima ili vašim slikama i video snimcima? Pa, odgovor je da ništa na ovom svetu nije BESPLATNO. Ako je aplikacija BESPLATNA, to samo znači da nije aplikacija roba – to ste vi, ili konkretnije, vaši podaci koji su na prodaju. A to je samo početak. Svaki dan neko traži od nas da mu damo naše lične iden- tifikacione informacije (personal identi- fiable information - PII) – od različitih državnih i javnih entiteta do preduzeća i komunalnih kompanija. Da ne bude pogrešno shvaćeno, postoje situaci- je kada su ovim organizacijama istin- ski potrebne informacije od vas i ima- ju pravo da ih dobiju. Međutim, ima mnogo slučajeva kada one traže da im ljudi daju mnogo više detalja nego što im je zaista potrebno. Neka pita- nja i dalje ostaju otvorena – možemo li mi biti 100% sigurni u vezi s tim kako će oni koristiti ove informaci- je? Koliko su naši podaci sigurni sa njima? Kako oni štite naše podatke od zloupotrebe od strane nekog ko ima zlonamerne ideje? Možemo li biti sigurni da kompanije kontrolišu ili bar nadgledaju ko pristupa našim podacima i šta radi sa njima? Ova pitanja postavio je i jedan od regionalnih telekomunikacionih ser- vis provajdera u jugoistočnoj Evropi kada je odlučio da investira u zaštitu podataka. Ideja iza toga je bila da se ustanovi gde se čuvaju osetljivi poda- ci, a zatim da se prati pristup osetljivim podacima klijenata, utvrdi da li oso- ba koja pristupa ima pravo da to radi i, ako nema, blokira njen pristup ili čak maskiraju osetljivi delovi informacija. Budući da se radilo o međunarodnoj kompaniji, bili su u obavezi da prate Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security