Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 27

akteri kako u sajber kriminalu tako i u oblasti sajber bezbednosti u sve većoj meri koriste alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Afrika postaje novo područje za aktere i mete potencijalnih pretnji IBM X-Force IRIS tim smatra da Afrika postaje područje koje će biti u fokusu sajber pretnji, prvenstve- no zbog porasta upotrebe različitih tehnologija, ekonomskog rasta, kao i porasta broja lokalnih aktera koji učestvuju u sajber napadima. Eksperti kompanije IBM predviđaju i porast tar- getiranih organizacija kao i broja saj- ber napada na ovom kontinentu u 2018. godini. Kriza identiteta Podaci sa više od 2 milijarde zapisa koji su ukradeni tokom 2017. godine biće korišćeni u do sada neviđenim razmerama. Države sve više rade na zakonima u vezi sa ukidanjem ukra- denih podataka, a kompanije u svom poslovanju u sve manjoj meri ko- riste identifikacione podatke kao što su brojevi socijalnog osiguranja. Kao alternativu za ove podatke moguće je koristiti identifikaciona rešenja za- snovana na blokčejnu, pametne ID kartice ili e-kartice, biometriku, kao i kombinaciju ovih metoda. Kompanije će sve više koristiti sigurnije metode koje uključuju proveru autentičnosti zasnovanu na riziku i bihejvioralnu analitiku. Ransomver zaključava IoT uređaje Svedočićemo porastu slučajeva u kojim su ransomver napadi orga- nizovani ne protiv desktop računara nego protiv IoT uređaja. Pri tome, iznosi koji će se tražiti da bi se povrati- la kontrola nad napadnutim uređajima će padati – prilagođavajući se pristu- pačnijoj ceni potrebnoj za kupovinu novih uređaja. Velike organizacije koje koriste IoT bezbednosne kamere, DVR uređaje i senzore biće posebno pogođene no- vim talasom IoT ransomvera. Poput nedavnih napada na kompanije iz se- ktora zdravstva, sajberkriminalci će ci- ljati infrastrukturu koja onemogućuje normalno poslovanje. Konačno pravi odgovor Stručnjaci kompanije IBM smatraju da ćemo ove godine biti u prilici da vi- dimo na koji način se velike kompani- je suočavaju sa probojem bezbedno- sti podataka velikog obima ili sa saj- ber kriminalom, kao i na koji način će o tome obavestiti stejkholdere. Sa primenom GDPR-a, koji je stu- pio na snagu u maju ove godine, orga- nizacij e koje posluju u Evropskoj uni- ji su suočene sa strogim regulativama u vezi sa zaštitom podataka, što znači da moraju prijaviti proboj bezbednosti podataka nadležnim ogranima u roku od 72 sata (ili će se suočiti sa visokim kaznama koje se kreću i do 4% od u- kupnog godišnjeg prometa) i poten- cijalno obavestiti svoje klijente o tome. Imajući na umu ove kazne, organizaci- je sada akcenat stavljaju na priprema- nje plana u slučaju kriznih situacija, što bi trebalo da vodi ka umanjenju po- sledica sajber napada. Očekujmo neočekivano Prostor u kojem operišu sajber kri- minalci se menja toliko brzo da ne tre- ba da bude iznenađenje ukoliko bude i novih pojava koje bi neko od ovih predviđanja potisnule sa liste. Ostaje nam da sačekamo i vidimo šta će vreme pred nama doneti, ali je jedno sigurno – novi izazovi neće izostati. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security