Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 25

Slika 5. F5 Intercept sistem Ovo rešenje omogućava primenu različitih lanaca sigurnosnih uređaja na temelju konteksta koji može biti bilo šta od sledećeg: • izvorna IP adresa/mreža ili odre- dišna IP adresa/mreža • informacije o IP geolokaciji • URL filtering kategorija na temelju imena i tipa servisa • odredišni port/protokol Naravno da zbog određenih regu- lativa i zaštite privatnosti organizaci- je ne smeju raditi analizu sveukupnog SSL saobraćaja koji korisnici generišu, pogotovo kad su u pitanju različiti on- line bankarski servisi. F5 nudi neko- liko načina kako da se definiše lista veb aplikacija čiji se SSL saobraćaj ne sme dekriptovati: • Korišćenje F5 URL kategorizacije • Ručno definisanje veb aplikacija čiji se promet ne sme dekriptovati i slati na dodatnu analizu SSL Intercept pruža centralnu tačku dekripcije SSL saobraćaja i omogućava uvid u SSL saobraćaj korišćenjem više različitih sigur- nosnih uređaja. Na ovaj način dobi- ja se jedan visoko efikasni i konsoli- dovani sastav više uređaja koji rade zajedno na skalabilan način. SSL Intercept povećava operativnu efi- kasnost već postojećih sigurnosnih uređaja i podiže ukupni nivo sigur- nosti organizacije, aplikacija i koris- nika na zavidan nivo. Io Korisna adresa: https://veracompadria.com/sr/ Kontakt e-mail: f5@veracompadria.com Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security