Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 17

mnoštvo sandboxova i algoritama radi detekcije, izolacije i analize malvera, te napredne zaštite mreže od savremenih pretnji, poput phishinga i kastomizova- nog malwarea, u realnom vremenu; • Forcepoint User Behavior Risk Scoring automatski detektuje najrizičnije kori- snike tako što, na osnovu različitih izvo- ra, prati njihovu istoriju aktivnosti radi otkrivanja anomalija, nakon čega vas obaveštava šta da uradite u vezi s njima (npr. dodatno nadgledanje, edukacija ili blokiranje zaposlenih), čuvajući na taj način kvalitetne radnike i povećavajući njihovu produktivnost na poslu. Forcepoint nastavlja da pomera granice svojom Risk Adaptive zaštitom Svestan neprekidne evolucije haker- skih veština, Forcepoint je prepoznao potrebu za konstantnom trkom u „na- oružanju“, te je odgovorio na izazove primenom Forcepoint Risk Adaptive zaštite koja, zahvaljujući razmeni infor- macija između Forcepointovih integri- sanih i međusobno povezanih bezbed- nosnih tehnologija, rangira korisnike po- dataka na osnovu nivoa rizika koji nji- hova istorija interakcija s istima nosi sa sobom, određujući pritom adekvatnu bezbednosnu reakciju koja nije fiksna i koja se menja u skladu s promenama korisničkog ponašanja, a samim tim i promenama nivoa rizika. Najnovije dostignuće Forcepoint Risk Adaptive pristupa jeste Forcepoint Dynamic Data Protection koji omo- gućava, preko Forcepoint Human Point sistema, u bilo kom trenutku, interakciju korisnika s Forcepointovim bezbedno- snim tehnologijama. Ovo rešenje do- nelo je inovaciju u industriji sajber bez- bednosti u vidu automatizovane reakci- je na potencijalnu pretnju. Za raliku od ostalih aktuelnih bez- bednosnih rešenja, koja se oslanjaju na tradicionalno blokiranje pretnji i statičke procene, čije posledice su stvaranje za- stoja prilikom poslovnih transakcija i preplavljivanje analitičara za bezbed- nost milionima upozorenja, Forcepoint Dynamic Protection konstantno pro- cenjuje potencijalne pretnje i automat- ski obezbeđuje proporcionalnu reakci- ju, koja može biti jača i slabija, u zavisno- sti od potrebe. Naime, današnja bez- bednosna rešenja su statičke prirode, koja im ne omogućava prilagođavan je na različite tipove korisnika i transakci- ja, dok ih njihove binarne karakteristike ograničavaju u smislu da mogu samo ili u potpunosti da blokiraju potencijalne pretnje ili da ih uopšte ne blokiraju. Upravo u tome se ogleda pred- nost novog Forcepoint Dynamic Data Protection rešenja, koje može, primera radi, da odobri pristup podacima, ali i da enkriptuje njihovo skidanje, ili da, u za- visnosti od konteksta individualne inte- rakcije s podacima i nivoa rizika koji ista nosi sa sobom, u potpunosti blokira pri- stup osetljivim fajlovima, osiguravajući na taj način zaštitu ključnih korisničkih podataka, intelektualne svojine i tokova poslovanja. Distributer Forcepointa za Jadransku regiju je kompanija Clico, specijalizova- na za oblasti bezbednosti podataka, umrežavanja informacionih sistema i njihovog upravljanja, koja je napravila i competence center, sačinjen od vrhun- skih security inženjera, koji omogućava kompanijama da saznaju sve o oblasti bezbednosti podataka, kako o aktuelnim pretnjama i dostupnim rešenjima, tako i o propisima koje je GDPR doneo, a koji su im bitni za nastavak poslovanja. Io Kontakt za informacije o proizvodima: sales@clico.rs Tehnička podrška: support@clico.rs Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security