Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 13

zatvara bezbednosne praznine. Check Point Infinity arhitektura kon- soliduje menadžment više slojeva bez- bednosti, pružajući superiornu efika- snost pravila i omogućavajući upravlja- nje bezbednošću preko jednog ekra- na. Jedan menadžment centralno je u korelaciji sa svim vrstama događaja u svim mrežnim okruženjima, cloud ser- visima i mobilnim infrastrukturama. Rečju, Check Point Infinity pruža do sada neviđenu zaštitu od trenut- nih i potencijalnih napada, sada i u budućnosti. Infinity Total Protection Check Point Infinity Total Protection (ITP) je prvi i jedini model konzumi- ranja bezbednosti koji omogućava preduzećima da imaju koristi od naj- naprednijih tehnologija zaštite od pretnji koje su dostupne danas na svim njihovim mrežama, krajnjim tačkama, mobilnim uređajima i cloud okruženjima. Program omogućava preduzećima punu upotrebu svih Check Pointovih bezbednosnih tehnologija, uključujući softver, servise, hardver i podršku, radi zaštite cele nji- hove IT infrastrukture, clouda i mobil- nih radnika preko godišnje pretplate koja se zasniva na broju enterprise ko- risnika. htps://www.youtube.com/watch?v=dqEQRnx9z_U&feature=youtu.be Rezime Sajber napadi ne prestaju, oni se ra- zvijaju. Kako oni postaju napredniji i sofisticiraniji, preduzeća treba da osta- nu ispred sajber kriminalaca da bi osi- gurala da budu zaštićena – bez obzi- ra na oblik pretnji koje će budućnost doneti. Check Point ima najnapredni- je tehnologije i rešenja za prevenci- ju pretnji za celokupnu IT infrastruktu- ru da bi se zaštitilo od pete generacije mega napada i svih budućih generaci- ja sajber napada. Check Point Infinity arhitektura objedinjuje celoku- pnu IT bezbednost, obezbeđujući deljene izveštaje o pretnjama u re- alnom vremenu i potpunu zaštitu – sve to upravljano jednom, konsoli- dovanom konzolom. Model neo- graničenog korišćenja potpune za- štite omogućava da sada zaštitite celokupno preduzeće jednim, kom- pletnim rešenjem zasnovanim na godišnjoj pretplati po korisniku da biste svoje preduzeće učinili sigur- nim u budućnosti i obezbedili ko- ntinuitet poslovanja. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security