Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 9

velikih pu­lo­va in­sta­li­ra­nih u da­ta cen­ ri­ a. Za po­ e­ i­ a­ je u ši­ o­ om t m v zv n r k pod­ uč­u, ko­ i­ ni­ i mo­ u ko­ i­ ti­ i ili r j rs c g rs t In­ter­net ili cloud car­ri­e­ra (na­men­ske pri­ at­ e vir­ u­ l­ e mre­ e). v n t en ž Da bi pri­ e­ i­i svo­e apli­ a­ i­e, m nl j k cj cloud ko­ i­ ni­ i tre­ a da in­ ta­i­ a­u rs c b s lr j imi­ že ope­ a­ iv­ og si­ te­ a i pri­ e­ d r t n s m m ne svoj soft­ er na cloud in­ ra­ truk­ v f s tu­ i. U ovom cloud mo­ e­u, ko­ i­ ni­ r d l rs ci kr­ e (patches) i odr­ a­ a­u ope­ p ž v j ra­ iv­ e si­ te­ e i apli­ a­ iv­ i soft­ er. t n s m k t n v Cloud pro­ aj­ e­ i obič­ o na­ la­ u­ v d r n p ć ju Ia­ S uslu­ e na osno­ u iz­ ajm­ji­ a g v n l va­ ja ra­ u­ a­ a: troš­ o­ i od­ a­ a­ a­ n č n r k v r ž v ju iz­ os sred­ ta­ a, utro­ ak i iz­ va­a­ n s v š d j nje re­ ur­ a. s s Plat­or­ a kao ser­ is (Pa­ S) f m v a da­ o­ e­ a ili obje­ a­ a, fi­ e­ all, load t t k k t r w ba­an­ er, IP adre­ e, vir­ u­ l­ e lo­ al­ e l s s t en k n mre­ e (VLAN) i gru­ e soft­ e­ a. ž p v r Ia­ S-cloud pro­ aj­ e­ i do­ a­ lja­ a v d r b v ju ove re­ ur­ e na zah­ ev iz svo­ih s s t j U Pa­ S mo­ e­i­ a, cloud pro­ aj­ a d lm v de­ i is­ o­ u­ u­u plat­ or­ u ko­a obič­ r p r č j f m j no uklju­ u­e ope­ a­ iv­ i si­ tem, okru­ č j r t n s že­ je za iz­ r­ a­ a­ je u pro­ ram­ kom n vš v n g s je­ i­ u, ba­ e po­ a­ a­ a i veb ser­ er. zk z d t k v Di­ aj­ e­ i apli­ a­ i­a mo­ u na cloud z n r k cj g plat­ or­ i da raz­ i­a­u i po­ re­ u svo­a f m vj j k ć j soft­ er­ ka re­ e­ ja bez troš­ o­ a i slo­ v s š n k v že­ o­ ti ku­ o­ i­ e i upra­ lja­ ja osnov­ n s p vn v n nim har­ ver­ kim i soft­ er­ kim slo­e­ d s v s j vi­ a. Po­e­ i­ e Pa­ S, kao što su Mic­ m j dn a ro­ oft Azu­ e i Go­ ­ le App En­ i­ e, s r og gn nu­ e osnov­ e kom­ ju­ er­ ke re­ ur­ d n p t s s se i skla­ iš­ e­ je ko­i mo­ u au­ o­ at­ d t n j g t m ski da se pro­ i­ u­u da bi za­ o­ o­ji­ šr j d v l li zah­ e­ e apli­ a­ i­a, ta­ o da ko­ i­ ni­ t v k cj k rs ci ne mo­ra­ju ma­nu­el­no da alo­ci­ra­ju re­ ur­ e. Ovo po­ led­ je je ta­ o­ e ar­ s s s n k đ hi­ ek­ ur­ o re­ e­ je ko­e je pred­o­ e­ t t n š n j l ž no sa ci­jem da se olak­ a rad u re­ l­ l š a nom vre­ e­ u u cloud okru­ e­ ji­ a. m n ž n m Plat­ or­ a kao uslu­ a (Pa­ S) obez­ f m g a be­ u­e cloud com­ u­ ing plat­ or­ u đ j p t f m i kao glav­ i ka­ al u ko­ e spa­a soft­ n n m j ver kao uslu­ u (Sa­ S) i in