Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 8

lansiraju­ i no­ e uslu­ e ve­ a­ e za ć v g z n cloud com­ u­ ing. p t Na­gli po­rast po­pu­lar­no­sti cloud com­ u­ in­ a tih go­ i­ a ve­ u­e se i p t g dn z j za ve­i­ u svet­ ku eko­ om­ ku kri­ lk s n s zu ko­a je za­ ­ ek iz­ e­ i­a po­ lov­ j uv m nl s no okru­ e­ je, u ko­ e su sa­ a, da ž n m d bi op­ ta­e, kom­ a­ i­e mo­ a­e, po­ s l p nj r l red osta­og, da me­ ja­u struk­ u­ u l n j t r troš­ o­ a, sma­ ju­u­ i one ka­ i­ al­ e, k v n j ć pt n u če­ u im je cloud com­ u­ ing bio m p t od ve­i­ e po­ o­ i. U ve­ i s tim, ter­ lk m ć z min “pre­a­ ak na cloud” od­ o­ i se i l z n s na uda­ja­ a­ je or­ a­ i­ a­ i­e od tra­ l v n g nz cj di­ i­ ­ al­ og CA­ EX mo­ e­a (ku­ i­ c on n P d l p ti na­ en­ ki har­ ver i amor­ i­ o­ a­ m s d tz v ti ga to­ om vre­ e­ a) na OPEX mo­ k m n del (ko­ i­ ti­ i za­ed­ ič­ u cloud in­ ra­ rs t j n k f struk­tu­ru i pla­ti­ti kao po­je­di­nac ko­ji je ko­ i­ ti). rs "Iz­vo­ri" Cloud com­ u­ ing je re­ ul­ at evo­ p t z t lu­ i­e i usva­a­ ja po­ to­e­ ih teh­ o­ cj j n s j ć n lo­ i­a i pa­ a­ ig­ i. Cilj cloud com­ gj r d m pu­ in­ a je da omo­ u­ i ko­ i­ ni­ i­ a t g g ć rs cm da ostva­ e ko­ i­ ti od svih tih teh­ o­ r rs n lo­ i­a, bez po­ re­ e za du­ o­ im po­ gj t b b k zna­ a­ jem ili eks­ er­ i­ om sva­ e od v n p tz k njih. Cloud ima cilj da sma­ ji troš­ o­ n k ve i po­ og­ e ko­ i­ ni­ i­ a da se fo­ m n rs cm ku­ i­ a­u na nji­ o­ u osnov­ u de­at­ sr j h v n l nost ume­ to da ih ome­ a­u IT pre­ s t j pre­ e. k Cloud com­ u­ ing je, da­ le, no­ p t k vi kon­ ept za­ no­ an na ra­ i­im mo­ c s v nj de­i­ a di­ tri­ u­ra­ ih uslu­ a ko­i su lm s b i­ n g j stvo­ e­ i to­ om po­ led­ jih de­ e­ i­a, r n k s n c nj uklju­ u­u­ i ra­ u­ ar­ tvo u vi­ u uslu­ e č j ć č n s d g (uti­ity com­ u­ ing), uslu­ e na zah­ ev l p t g t (on-de­ and ser­ i­ es), mre­ no ra­ u­ m vc ž č nar­ tvo (grid com­ u­ ing) i soft­ er u s p t v vi­ u uslu­ e (soft­ a­ e-as-a-ser­ i­ e). d g w r vc Me­ u­ im, cloud com­ u­ ing od tra­ đ t p t di­ i­ ­ al­ ih in­ er­ et servisa raz­ va­a c on n t n d j in­ e­ ent­ a di­ a­ ič­ a i flek­ i­ il­ a ar­ h r n n m n sb n hi­ ek­ u­ a ko­a omo­ u­ a­ a ko­ i­ ni­ i­ t t r j g ć v rs c ma in­ or­ a­ ič­ ih teh­ o­o­ i­a da pla­ f m t k n l gj ća­u sa­ o one uslu­ e ko­e su im za­­ j m g j i sta po­ reb­ e, kao i da u krat­ om vre­ t n k men­ kom ro­ u vi­ e­ tru­ o po­ e­ a­u s k š s k v ć j nji­ ov obim. h Glav­ a teh­ o­o­ i­a ko­a je omo­ n n l gj j gu­ i­a cloud com­ u­ ing je vir­ u­ ­i­ ćl p t t el za­ i­a. Soft­ er za vir­ u­ ­i­ a­ i­u de­ cj v t el z c j li fi­ ič­ i ra­ u­ ar­ ki ure­ aj u je­ an z k č n s đ d ili vi­ e "vir­ u­ l­ ih" ure­ a­a, od ko­ š t en đ j jih sva­ i mo­ e jed­ o­ tav­ o da se k ž n s n ko­ i­ ti i upra­ lja da bi se oba­ lja­ rs v v li ra­ u­ ar­ ki za­ a­ i. Uz vir­ u­ ­i­ a­ i­ č n s d c t el z c ju na ni­ ou ope­ a­ iv­ og si­ te­ a ko­ v r t n s m ja suš­ in­ ki kre­­ a ska­a­ i­an si­ tem t s ir l bl s vi­ e ne­ a­ i­ nih ra­ u­ ar­ kih ure­ a­ š z vs č n s đ ja, ra­ u­ ar­ ki re­ ur­ i mo­ u da bu­ č n s s s g du alo­ i­ a­ i i ko­ iš­ e­ i mno­ o efi­ a­ cr n r ć n g k sni­e. Vir­ u­ li­ a­ i­a obez­ e­ u­e po­ j t e­ z c j b đ j treb­ u agil­ ost da bi se ubr­ a­e IT n n z l ope­ a­ i­e i sma­ ji­i troš­ o­ i po­ e­ r cj n l k v v ća­ jem is­ o­ iš­ e­ o­ ti in­ ra­ truk­ u­ e. n k r ć n s f s t r Au­ o­ om­ o ra­ u­ ar­ tvo au­ o­ a­ i­ t n n č n s t m t zu­e pro­ es kroz ko­i ko­ i­ nik mo­ e j c j rs ž da pri­ a­ lja re­ ur­ e na zah­ ev. Mi­ b v s s t ni­ i­ i­ a­ jem uklju­ e­ o­ ti ko­ i­ ni­ a, mzr n č n s rs k au­ o­ a­ i­ a­ i­a ubr­ a­ a pro­ es, sma­ t m tz cj z v c nju­e rad­ e troš­ o­ e i uma­ ju­e mo­ j n k v n j guć­ ost ljud­ ke greš­