Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 74

Eks­ er­ a po­ lov­ a pi­ a­ ja t n s n t n Po­ le od­ o­ o­ a na teh­ ič­ a pi­ a­ s g v r n k t nja po­treb­no je od­go­vo­ri­ti i na eks­ ter­na po­slov­na pi­ta­nja ka­ko bi se do­ne­la pra­va od­lu­ka. Šta sa po­ o­ u­im troš­ o­ i­ a? t n l k vm Po­to­nu­li troš­ko­vi su uvek te­ma kad se or­ga­ni­za­ci­ja uda­lja­va od in­ fra­ truk­ u­ e u ko­u je ulo­ i­a ozbi­ s t r j žl ljan no­ ac. Ia­ o je če­ to raz­ iš­ja­ je v k s m l n da ne tre­ba ba­ca­ti no­vac i na­sta­vi­ti sa po­ to­e­ im, u ovom slu­ a­u ula­ s j ć č j ga­ ja u IT su oprav­ a­ a i po­ reb­ n d n t no je pre­ a­i­ i po­ o­ u­e troš­ o­ e na ž lt t n l k v IT. U eko­ o­ i­i te­ ­ i­a ka­ e da po­ o­ n m j or j ž t nu­le troš­ko­ve ne tre­ba uzi­ma­ti u ob­ zir pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ka, ali u prak­ i to če­ to ni­e slu­ aj. s s j č Va­ i­a­ il­ i troš­ o­ i rj b n k v Na cloud com­ u­ing tre­ a gle­ p t b da­i kao na pro­ e­ u ko­a ne sa­ o t m n j m da do­ o­ i uš­ e­ u, već i po­ av­ a­ a n s t d r n v troš­ o­ e sa pri­ o­ i­ a. Cloud com­ k v h dm pu­ ing će mo­ da čak i po­ e­ a­ i IT t ž v ć t troš­ko­ve, ali si­gur­no i uku­pan pri­ hod. Ka­ a se ne ko­ i­ te apli­ a­ i­e, d rs k cj on ne­ e stva­ a­ i