Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 73

raz­mi­sle o pri­stu­pu pri­li­kom se­lid­be apli­ka­ci­ja ''u oblak''. Pri­o­ri­tet za pre­ ba­ i­ a­ je na Cloud su apli­ a­ i­e ko­ cv n k cj je već ima­u in­ er­ k­ i­u sa eks­ er­ im j t a cj t n apli­ka­ci­ja­ma i ser ­vi­si­ma i ne pra­ve kom­pe­ta­tiv­nu raz­li­ku u od­no­su na kon­ku­ren­ci­ju. Bez­bed­no­sna pi­ta­nja Po­treb­no je utvr­di­ti ko­ja bez­bed­ no­sna pi­ta­nja su od­go­vor­nost or­ga­ ni­ a­ i­e, a za ko­a je za­ u­ en ven­ or. z cj j d ž d Pi­ a­ je per­or­ an­ i t n f m s Ka­da se raz­miš­lja o pre­no­še­nju po­ la u Cloud, po­ reb­ o je pro­ e­ i­ i s t n v rt ko­e per­ or­ an­ e nu­ i ven­ or. Apli­ j f m s d d ka­ci­je ko­je ko­ri­ste ve­li­ku ba­zu po­da­ tka ili zah­ e­ a­u ve­i­ u br­ i­ u pro­ e­ t v j lk zn c so­ a ili ka­ a­ i­ et RAM me­ o­ i­e mo­ r p ct m rj žda ni­ u naj­ o­ji iz­ or za Cloud, jer s b l b bi nji­ o­ o po­ re­ a­ je i ko­ iš­ e­ je bi­ h v k t n r ć n lo pre­sku­po. Za­to je naj­bo­lje pro­ve­ ri­ i de­ a­je sa Cloud pro­ aj­ e­ om. t t l v d r Mi­ ra­ i­ ­ a stra­ e­ i­a g c on t gj Če­ to se pre­ i­ e troš­ o­ i i vre­ s vd k v me po­treb­no za mi­gra­ci­ju. Po­treb­no je pro­ce­ni­ti troš­ko­ve pre­no­sa ve­li­ kih ko­i­ i­ a po­ a­ a­ a na Cloud, kao lčn d t k i vre­ e po­reb­ o da se po­ a­ i pre­ m t n d c ba­ e. U slu­ a­u da se ra­ i o apli­ a­ i­ c č j d k c ji, po­ reb­ o je vo­ i­ i ra­ u­ a o za­ to­ t n dt č n s ji­ma, kon­ti­ni­te­tu po­slo­va­nja, obu­ci... Ar­ i­ ek­ u­ a za Cloud ht t r Apli­ a­ i­e ko­e se pre­ a­ e na k cj j b c Cloud mo­ a­u da bu­ u po­ e­ e­ e r j d d š n da is­ko­ri­ste sve pred­no­sti ska­la­bil­ ne pri­ o­ e Cloud com­ u­ in­ a. Dok r d p t g se no­ve apli­ka­ci­je mo­gu pra­vi­ti sa ovim zna­njem, tra­di­ci­o­nal­ne apli­ka­ ci­je se mo­ra­ju pri­la­go­di­ti. Pri­la­go­ đa­ a­ je apli­ a­ i­e će se raz­i­ o­ a­ v n k cj lk v ti u od­no­su na pro­vaj­de­ra za ko­jeg se od­u­ i­ e. l čt Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima