Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 7

re­ ur­ a. "Cloud re­ ur­ e obič­ o ne s s s s n sa­ o što de­i vi­ e ko­ i­ ni­ a, ne­ o m l š rs k g se oni i di­ a­ ič­ i pre­ a­ po­ e­ u­u n m k r s r đ j na zah­ ev. Ovaj pri­ tup bi tre­ a­o da t s b l mak­ i­ i­ i­ a ko­ iš­ e­ je ra­ u­ ar­ ke smzr r ć n č n s sna­ e i ti­ e sma­ ji eko­oš­ u šte­ u, g m n l k t kao i po­ roš­ ju ener­ i­e... Sa cloud t n gj com­ u­ in­ om, ve­ i broj ko­ i­ ni­ a p t g ć rs k mo­ e da pri­ tu­ i jed­ om ser­ e­ u da ž s p n v r bi pre­ ­ eo i ažu­ i­ ao svo­e po­ at­ uz rr j d ke bez ku­ o­ a­ ja li­ en­ i za raz­i­ i­ e p v n c c lčt apli­ a­ i­e" ... ta­ o­ e su ne­ e od če­ k cj k đ k sto na­ o­ e­ ih oso­ e­ o­ ti "ra­ u­ ar­ v đ n b n s č n stva u obla­ u". k De­fi­ni­ci­je objašnjava se ovaj kon­ ept na Wi­ c ki­ e­ i­i. p dj Cloud com­ u­ ing, ili skra­ e­ o sa­ p t ć n mo "cloud", se ta­ o­ e fo­ u­ i­ a na k đ k sr mak­ i­ i­ i­ a­ je efi­ a­ no­ ti de­jenih smzr n k s s l Ma­ a da­ as svi go­ o­e o cloud d n v r com­ u­ in­ u, či­ i se da sva­ o ko­ i­ ti p t g n k rs svo­u de­ i­ i­ i­u, u za­ i­ no­ ti od svo­ j fncj vs s je po­ i­ i­e. Na pri­ er, oni ko­i ra­ e u zcj m j d obla­ ti uslu­ a ima­ e dru­ a­ i­u de­ i­ s g ć g čj f ni­ci­ju cloud com­pu­tin­ga od ne­ko­ga ko ra­ i na si­ tem­ koj ar­ i­ ek­ u­ i. d s s ht t r Gart­ er je još 2009. po­ u­ io sle­ n n d de­ u de­ i­ i­ i­u: "Oblast ra­ u­ ar­ tva ć fncj č n s u ko­oj se ve­ ­ a ska­a­ il­ i in­ or­ a­ j om l b n f m tič­ i ka­ a­ i­ e­ i obez­ e­ u­u u vi­ u k p ct t b đ j d uslu­ e is­ o­ u­ e­ e pu­ em in­ er­ e­ a g p r č n t t n t broj­ im eks­ er­ im po­ r­ ­ a­ i­ a." n t n t oš č m Za For­re­ster cloud com­pu­ting je "ap­ tra­ o­ a­ a, vi­ o­ o ska­a­ il­ a i s h v n s k l b n kon­ ro­i­ a­ a kom­ ju­ er­ ka in­ ra­ t ls n p t s f struk­ u­ a ko­a ho­ tu­e apli­ a­ i­e na­ t r j s j k cj me­ je­ e kraj­ jim ko­ i­ ni­ i­ a i či­e n n n rs cm j se uslu­ e na­ la­ u­u na ba­ i ostva­ e­ g p ć j z r ne po­ r­ š­ je." to n In­ el ta­ o­ e ima sop­ tve­ u de­ i­ t k đ s n f ni­ i­u cloud com­ u­ in­ a, ko­a uzi­ cj p t g j ma u ob­ ir nje­ o­ u ar­ i­ ek­ u­ u i z g v ht t r uslu­ e, pri če­ u po­ to­i raz­i­ a iz­ g m s j lk me­ u jav­ ih i pri­ at­ ih cloud com­ đ n v n pu­ ing mre­ a: cloud com­ u­ ing ar­ t ž p t hi­ ek­ u­ a - uslu­ e i po­ a­ i eg­ i­ ti­ t t r g d c zs ra­u u de­je­ om, di­ a­ ič­ i ska­a­ il­ j l n n m k l b nom sku­ u re­ ur­ a za­ no­ a­ om na p s s s v n tehnologi­ama vir­ u­ ­i­ a­ i­e i/ili ska­ j t al z c j li­ a­ im apli­ a­ iv­ im okru­ e­ ji­ a; r n k t n ž n m cloud com­ u­ ing uslu­ e - ser­ i­ i za p t g vs po­ ro­ a­ e ili kom­ a­ i­e se re­ ­i­ u­u t š č p nj al z j pu­ em jav­ og in­ er­ e­ a. Osla­ ja­u­ i t n t n t n j ć se na ar­ i­ ek­ u­ u cloud com­ u­ in­ a, ht t r p t g ska­i­ a­ je uslu­ a vr­ i se bez in­ er­ lr n g š t ven­ i­e ko­ i­ ni­ a i obič­ o se na­ la­ cj rs k n p ću­e na osno­ u ostva­ e­ e po­ roš­ je. j v r n t n Po­re­klo ter­mi­na Ni oko po­ e­ la ter­ i­ a "cloud r k mn com­ u­ ing" ne po­ to­i opšta sa­ la­ p t s j g snost. Na Wi­ i­ e­ i­i pod­ e­ a­u da kp dj s ć j se iz­ az "cloud" obič­ o ko­ i­ ti u na­ r n rs u­ i za opi­ i­ a­ je ve­i­ ih aglo­ e­ a­ c sv n lk m r ci­a obje­ a­ a ko­i se vi­ u­ l­ o